Jak wygląda matura? Przedstawiamy formy egzaminów dojrzałości

Do matury 2020 pozostało jeszcze trochę czasu, jednak już teraz pragniemy zapoznać Was ze schematem czekającego Was egzaminu. Biegła znajomość formuły egzaminów, przepisów oraz innych formalności nie tylko ułatwi Wam przygotowanie się do matury, ale i oszczędzi stresu w przyszłości. W dzisiejszym artykule pragniemy zapoznać Was z formą matur obowiązkowych na poziomie podstawowym.

Język polski – poziom podstawowy:

Matura z języka polskiego to pierwszy z egzaminów, z którym muszą zmierzyć się absolwenci szkół średnich.Można uzyskać za niego maksymalnie 70 punktów, z czego 20 punktów za część testową, natomiast 50 punktów za wypracowanie. W związku z tym, niemożliwym jest zaliczyć egzamin dojrzałości z języka polskiego, nie przystępując do napisania wypracowania.

CZAS TRWANIA: egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut.

Jak już wyżej wspomniano, egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się dwóch części.

Część I – czytanie ze zrozumieniem: w tej części egzaminu, zdający powinien przeczytać tekst, a następnie udzielić odpowiedzi na kilka pytań do tekstu. Najczęściej na egzaminie maturalnym pojawiają się dwa teksty, do których przygotowane są pytania. Mogą one mieć charakter np.: zadania prawda/fałsz, krótkiej wypowiedzi argumentacyjnej lub wymienienia argumentów, zadań gramatycznych, parafrazowania fragmentów oryginalnego tekstu, tłumaczenia znaczenia wyrażeń w odniesieniu do czytanego tekstu itp. Bardzo ważnym elementem każdego egzaminu maturalnego jest również przygotowanie streszczenia przeczytanego tekstu, które powinno liczyć 40-60 słów. Za to zadanie można uzyskać 0-3 punktów.

UWAGA: pytania do tekstu nie muszą być związane z samym tekstem w sposób bezpośredni. Zadania na egzaminie mogą sprawdzać inne nasze kompetencje, np. znajomość środków językowych lub funkcje języka, w oparciu o przykłady z tekstu.

Część II – wypracowanie: jak już wyżej wspomniano, za wypracowanie można uzyskać 50 punktów. Na każdym egzaminie maturalnym, zdający stoi przed wyborem jednego z dwóch tematów wypracowania:

1) rozprawka: powinna zostać napisana w oparciu o fragment załączony do egzaminu oraz zgodnie z poleceniem: inne fragmenty lektury/inne teksty kultury (w zależności od roku może się to różnić). Praca powinna liczyć nie mniej niż 250 słów i jest oceniana według następujących kryteriów:

A) sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu (6-3-0 punktów);

B) uzasadnienie stanowiska (18-12-8-4-0 punktów);

C) poprawność rzeczowa (4-2-0 punktów);

D) zamysł kompozycyjny (6-3-0 punktów);

E) spójność lokalna (2-1-0 punktów);

F) styl tekstu (4-2-0 punktów);

G) poprawność językowa (6-3-0 punktów);

H) poprawność zapisu (4-2-0 punktów).

2) interpretacja wiersza: drugą formą wypowiedzi dopuszczalną na maturze jest interpretacja wiersza. Na poziomie matury podstawowej jest to jeden wiersz. W tym wypadku również praca nie powinna być krótsza niż 250 słów. Interpretację wiersza ocenia się na podstawie następujących kryteriów:

A) koncepcja interpretacyjna (9-6-3-0 punktów);

B) uzasadnienie tezy interpretacyjnej (15-10-5-0 punktów);

C) poprawność rzeczowa (4-2-0 punktów);

D) zamysł kompozycyjny(4-2-0 punktów);

E) spójność lokalna(2-1-0 punktów);

F) styl tekstu (4-2-0 punktów);

G) poprawność językowa (6-3-0 punktów);

H) poprawność zapisu (4-2-0 punktów).

UWAGA: Drodzy zdający! Pamiętajcie, że analiza wiersza to nie jest to samo co jego interpretacja, choć elementy analizy również powinny zawierać się w interpretacji!

ZAKRES MATERIAŁU: kliknij tutaj, aby zapoznać się z podstawą programową z języka polskiego: link

Język obcy (nowożytny) – poziom podstawowy:

Maturę z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, białoruskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz włoskiego. Niezależnie od wybranego języka, schemat egzaminu, punktacja oraz typy zadań pozostają bez zmian.

CZAS TRWANIA: egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym trwa 120 minut.

Maturę podstawową z języka obcego nowożytnego można określić jako poziom B1. Za cały egzamin można uzyskać maksymalnie 50 punktów, a ich rozkład wygląda następująco:

Część I – rozumienie tekstu słuchanego: ta część trwa około 20 minut i można uzyskać za nią maksymalnie 15 punktów. Składają się na nią zwykle trzy zadania:

1) prawda/fałsz,

2) dopasowywanie zdania najbardziej adekwatnego do osoby mówiącej,

3) zadanie polegające na wysłuchanie długiego tekstu, do którego zostało postawionych pięć pytań. Zadaniem zdającego jest wybrać jeden spośród czterech wariantów odpowiedzi do każdego pytania. Zdający słucha każdego nagrania dwa razy.

Podczas tej części, jest przewidziany czas na zapoznanie się z pytaniami oraz na udzielenie odpowiedzi.

Część II: rozumienie pisanego tekstu: kolejna część egzaminu nie przewiduje żadnych ograniczeń czasowych. To zdający powinien rozplanować sobie ten czas tak, aby zdążyć z wypełnieniem całego egzaminu. Za tę część zdający może uzyskać maksymalnie 15 punktów. W tej części egzaminu, zdający może spodziewać się następujących typów zadań:

1) dopasowywanie tytułów/nagłówków do fragmentów tekstów;

2) wybierania jednej poprawnej odpowiedzi spośród trzech możliwych (jedno pytanie do jednego krótkiego tekstu);

3) wybierania jednej z czterech proponowanych odpowiedzi do każdego z pytań, które odnoszą się do jednego, długiego tekstu;

4) uzupełniania luk w tekście o brakujące zdania – są one podane poniżej, jednak nie wszystkie z proponowanych zdań pasują do tekstu.

Część III: znajomość środków językowych:

Ta część składa się z dwóch zadań, za które można łącznie uzyskać 10 punktów. Zadania mogą mieć następujący charakter:

1) uzupełnienie tekstu o jedną z czterech podanych form gramatycznych;

2) częściowe tłumaczenie – zdający otrzymuje zdanie, w którym brakuje danego słowa lub zwrotu. Jest ono podane natomiast w języku polskim.Zdający ma wówczas za zadanie wybrać jedną spośród trzech propozycji, która jest tłumaczeniem słowa/zwrotu podanego w języku polskim;

Część IV: pisanie:

Pisanie to ostatnia część egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Za poprawnie napisany tekst, zdający może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Na maturze podstawowej z języka obcego nowożytnego, mogą pojawić się następujące formy wypowiedzi:

1) list nieformalny/e-mail;

2) wiadomość na bloga/forum internetowe.

W każdej z wyżej podanych form wypowiedzi należy uwzględnić cztery elementy podane w poleceniu. Tekst powinien liczyć między 80 a 130 słów(+/- 10%) i można uzyskać za niego maksymalnie 10 punktów. Poniżej przedstawiamy kryteria, które są brane pod uwagę przy ocenie wypowiedzi pisemnej:

1) treść wypowiedzi (czy zostały w niej uwzględnione wszystkie informacje zlecone w poleceniu?) – 0-4 punktów;

2) spójność i logika wypowiedzi – 0-2 punktów;

3) znajomość środków językowych (bogate słownictwo) – 0-2 punktów;

4) poprawność środków językowych – 0-2 punktów.

ZAKRES MATERIAŁU: kliknij tutaj, aby zapoznać się z podstawą programową z języków obcych: link

Matematyka – poziom podstawowy:

Na maturze z matematyki, zarówno na poziomie podstawowym, jaki rozszerzonym, uczeń powinien posiadać:

- zestaw wybranych wzorów matematycznych: link

- kalkulator prosty;

- cyrkiel;

- linijkę.

UWAGA: kalkulatory oraz zestawy wzorów najprawdopodobniej zostaną zapewnione przez szkołę, jednak dobrze jest wcześniej się o tym upewnić. Ponadto, należy pamiętać, że ekierka nie może zastąpić linijki na egzaminie maturalnym.

CZAS TRWANIA: egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 170 minut.

Za egzamin z matematyki na poziomie podstawowym można uzyskać 50 punktów. Zadania dzielą się na trzy grupy:

- zadania zamknięte: jest ich 25. Każde z zadań ma podane cztery warianty odpowiedzi i tylko jeden z nich jest poprawny. Za każdą poprawną odpowiedź zdający może otrzymać 1 punkt. Rozwiązując ten typ zadań, nie ma konieczności przedstawiania egzaminatorowi obliczeń – ta część egzaminu jest sprawdzana za pomocą skanera;

- zadania otwarte krótkiej odpowiedzi: nie wymagają długich obliczeń, jednak aby uzyskać maksymalną ilość punktów, egzaminator musi zweryfikować tok rozumowania zdającego. Ich ilość nie jest stała. Najczęściej za takie zadanie można otrzymać maksymalnie 2 punkty;

- zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi: aby je rozwiązać, należy przeprowadzić bardziej skomplikowane operacje matematyczne. Za takie zadania można uzyskać maksymalnie 4-6 punktów. Podobnie, jak w przypadku zadań otwartych krótkiej odpowiedzi, nie ma jasno określonej ich ilości.

ZAKRES MATERIAŁU: kliknij tutaj, aby zapoznać się z podstawą programową z matematyki: link

 

Artykuł napisany przez: