ROZMIAR GRUPY
6-12
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Czwartek 17.15-19.30
Data rozpoczęcia
19 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom podstawowy
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

Podczas kursu w praktyce wielokrotnie ćwiczone i omawiane będzie rozwiązywanie arkuszy maturalnych, pisanie wypracowań maturalnych oraz udzielanie odpowiedzi na pytania z matury ustnej.

Nauczyciel szczegółowo ocenia (według kryteriów maturalnych) pisane przez kursantów podczas zajęć i poza nimi fragmenty wypracowań oraz całe prace maturalne. Udziela indywidualnych wskazówek i porad.

I. Ogólne wskazówki maturalne

1. Jak wygląda matura pisemna i ustna 2023;

2. Jak zrozumieć tekst – wskazówki i ćwiczenia;

3. Jak interpretować i opisywać obraz – wraz z przykładami – wskazówki i ćwiczenia;

4. Jak odpowiedzieć na pytanie o język – wskazówki i ćwiczenia;

5. Jak napisać wypracowanie - co jest ocenianie – przykłady – punktacja;

6. Co to jest kontekst, typy kontekstów - przykłady i ćwiczenia;

7. Jak porównywać dwa teksty kultury – przykłady i ćwiczenia;

8. Jak argumentować (a jak nie: ad personam, litość, groźba, autorytet...) oraz jak podawać przykłady literackie na maturze pisemnej – wskazówki i ćwiczenia;

9. Jak napisać notatkę i notatkę syntetyzującą – wskazówki, przykłady i ćwiczenia;

10. Jak napisać hasło encyklopedyczne, definicję, streszczenie i parafrazę, plan tekstu – wskazówki i ćwiczenia;

11. Błąd kardynalny a rzeczowy;

12. Czy i jak cytować;

13. Jak zrozumieć wiersz (sztuczki interpretacyjne) – przykłady i ćwiczenia;

14. Jak odpowiedzieć na pytanie drugie na maturze ustnej - przykłady i ćwiczenia.

II. Wiedza teoretyczno- i historycznoliteracka w pigułce

1. Epoki literackie – kolejność;

2. Konwencja fantastyczna, symboliczna, mimetyczna, realistyczna, naturalistyczna, groteskowa + rozpoznawanie na przykładach;

3. Rodzaje i gatunki literackie (wraz z cechami i przykładami): opowiadanie, powieść, baśń, legenda, mit, komedia, fraszka, tren, ballada, tragedia, tragedia antyczna, epos, oda, psalm, kronika, satyra, sielanka, ballada, dramat romantyczny, powieść poetycka, typy powieści i dramatu;

4. Środki artystyczne oraz ich funkcje – z przykładami: porównanie, przenośnia, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, neologizm, inwokacja, symbol, alegoria, oksymoron, peryfraza, hiperbola, frazeologizm, antyteza, paralelizm, wyliczenie, elipsa, przerzutnia, rytm, rym, homonim, paradoks;

5. Jak odczytywać symbole i alegorie – z przykładami;

6. Rozpoznawanie, funkcje i wartościujący charakter: ironii, autoironii, komizmu, tragizmu, patosu, humoru – z przykładami, ćwiczenia w rozpoznawaniu;

7. Groteska, jej wartościujący i artystyczny charakter (z przykładami);

8. Sposoby kreowania świata przedstawionego: fabuła, bohater, akcja, wątek, motyw, narracja, sytuacja liryczna, archetyp – wraz z przykładami;

9. Podstawowe motywy i toposy wraz z odniesieniem do lektur szkolnych i poezji oraz źródłem mitycznym i biblijnym: labirynt, miłość, walka, dziecko, Bóg, bunt, samotność, heroizm, władza, cierpienie, zdrada, śmierć, przeznaczenie, życie jako teatr, kobieta fatalna, walka o duszę, sen, wolność, ojczyzna, podróż, poświęcenie itp. (odniesienia do konkretnych lektur);

10. Style językowe, ich cechy, funkcje, gatunki:

publicystyczny – artykuł, felieton, reportaż,

retoryczny – przemówienie,

popularnonaukowy,

naukowy – rozprawa,

(plus rozróżnianie: wiadomość i komentarz, przekaz jawny i ukryty, odpowiedzi właściwe i

unikowe),

- wraz z przykładami (ćwiczenia w rozpoznawaniu);

11. Znaczenie i funkcje katharsis wraz z przykładami;

12. Kultura popularna – co to takiego;

13. Gramatyka na maturze (funkcjonale wykorzystywanie wiedzy);

14. Styl i stylizacja (archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja, stylizacja biblijna, środowiskowa, mitologiczna) – wraz z przykładami i funkcjami, ćwiczenia w rozpoznawaniu;

15. Moda językowa;

16. Najpopularniejsze biblizmy, mitologizmy, sentencje, przysłowia, aforyzmy – rozpoznawanie, przykłady, rozumienie;

17. Słownictwo neutralne i wartościujące - plus ćwiczenia;

18. Funkcje tekstu (impresywna, ekspresywna, informatywna, perswazyjna, poetycka) - rozpoznawanie, ćwiczenia;

19. Kilka trudnych pojęć:

innowacja językowa, manipulacja językowa, prawda-fałsz, poprawność-niepoprawność, dezinformacja, etykieta językowa;

20. Ortografia – za co stracisz punkty;

21. Środki retoryczne: pytanie retoryczne, wyliczenie, powtórzenie, paralelizm, wykrzyknienie, anafora, apostrofa, inwersja – i ich funkcje w tekście – ćwiczenia w rozpoznawaniu;

22. Nowomowa wraz z przykładami.

III. Wiedza o epokach literackich – konteksty lektur

1. Główne pojęcia, nurty, twórcy, filozofia, sztuka, lektury – jak wykorzystać tę wiedzę na

maturze.

IV. Lektury

1. Problematyka, najważniejsze motywy, streszczenie, bohaterowie, fragmenty, konteksty;

2. Konspekty odpowiedzi na jawne pytania do matury ustnej;

3. Spis lektur obowiązkowych:

A. antyk:

1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;

2) Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;

3) Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);

4) Sofokles, Antygona;

B. średniowiecze:

5) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);

6) Legenda o św. Aleksym (fragmenty);

7) Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);

8) Pieśń o Rolandzie (fragmenty);

9) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);

10) Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);

C. renesans:

11) Jan Kochanowski, tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;

12) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);

D. barok:

13) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);

14) William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;

15) Molier, Skąpiec;

E. oświecenie:

16) Ignacy Krasicki, wybrane satyry, bajki;

F. romantyzm:

17) Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym: Romantyczność; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III; Pan Tadeusz, Dziady cz II;

18) Juliusz Słowacki, Kordian, Balladyna;

19) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;

G. pozytywizm:

20) Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;

21) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;

22) Henryk Sienkiewicz, Potop;

23) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;

H. modernizm:

24) Stanisław Wyspiański, Wesele; .

25) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);

26) Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony..., Przedwiośnie;

I. XX-lecie:

27) Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);

J. literatura wojny i okupacji:

28) Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;

29) Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;

K. literatura lat 1945-89:

30) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;

31) Albert Camus, Dżuma;

32) George Orwell, Rok 1984;

33) Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);

34) Sławomir Mrożek, Tango;

35) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);

L. literatura po roku 1989:

36) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);

37) Antoni Libera, Madame;

38) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);

39) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);

40) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);

Pula pytań jawnych na maturę ustną 2023 powiązanych z lekturami dostępna jest na stronie OKE Kraków („Komunikat o liście jawnych zadań do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule 2023”). Wydruki będą także systematycznie rozdawane podczas zajęć.

V. Interpretowanie i porównywanie tekstów: Poezja i obrazy na maturze

(nie sprawdza się znajomości treści, jedynie ogólne obycie poetyckie, umiejętność interpretacji)

– ćwiczenia w porównywaniu tekstów poetyckich i malarskich na podstawie:

Bogurodzica, pieśni i treny Kochanowskiego, wiersze barokowe, „Hymn do miłości ojczyzny”, sielanki i kolęda Karpińskiego, „Sonety krymskie” i inne wiersze Mickiewicza, „Grób Agamemnona” i „Testament mój” Słowackiego; wybrane wiersze Norwida, Asnyka, Kasprowicza, Przerwy-Tetmajera, Staffa, Leśmiana, Tuwima, Lechonia, Jasnorzewskiej, Przybosia, Baczyńskiego, Balińskiego, Wierzyńskiego, Miłosza (tom „Ocalenie”, „Traktat moralny”), Różewicza, Rymkiewicza, Szymborskiej, Herberta (z tomu „Pan Cogito”, „Raport z oblężonego miasta”), Barańczaka, Wencla; piosenki Kaczmarskiego, Osieckiej, Grechuty

- oraz słynnych i ciekawych dzieł wizualnych z różnych epok;

Powyższe utwory poetyckie mogą zostać wykorzystane także jako konteksty lektur

obowiązkowych.

NAUCZYCIEL

Dr Monika Woźniak
Nauczyciel języka polskiego

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: