ROZMIAR GRUPY
6 - 12
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Sobota 11.30-13.45
Data rozpoczęcia
14 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

Liczy się własne zdanie, wiedza, kreatywność, czytanie, pisanie, wrażliwość, funkcjonalne

wykorzystywanie obowiązujących na maturze zasad. Nie bez znaczenia jest także przyjemność

z uczestniczenia w kursie.

Nauczyciel prowadzi wykład oraz dyskusję, udziela ogólnych, a także zindywidualizowanych

porad i wskazówek.

I Wypracowanie maturalne

Praktyczne ćwiczenie elementów wypracowania maturalnego, w tym:

spełnienie kryteriów obowiązkowych,

ćwiczenie kompozycji tekstu,

ćwiczenie zdań analitycznych i informacyjnych,

ćwiczenie metod nawiązywania do lektur i wprowadzania kontekstów,

funkcjonalne wykorzystywanie kontekstów,

wychodzenie od cytatu, wprowadzania cytatów,

wprowadzanie elementów erudycyjnych,

błąd kardynalny a błąd rzeczowy.

Podczas kursu ćwiczone będzie - ustnie oraz pisemnie - tworzenie fragmentów i całych

wypracowań maturalnych zgodnie z obowiązującymi kryteriami.

II Wiedza historycznoliteracka i kontekstowa

Wiedza, którą należy funkcjonalnie wykorzystać podczas pisania wypracowania maturalnego na

poziomie rozszerzonym:

periodyzacja i idee epok wraz z tekstami źródłowymi,

nurty filozoficzne,

główne style w sztuce,

rodzaje i gatunki (epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne), w tym: parabola, mit, legenda, epos,

oda, tragedia antyczna, psalm, kronika, satyra, sonet, sielanka, ballada, bajka, pieśń, psalm, nowela,

tren, komedia, dramat romantyczny, powieść poetycka, a także odmiany powieści i dramatu, esej, tekst

naukowy, publicystyczny (felieton),

pojęcie tradycji literackiej i kulturowej (w utworach, budowanie wartości uniwersalnych),

styl indywidualny (dzieła literackiego, autora) oraz styl typowy (gatunku literackiego, prądu literackiego,

epoki),

informacje biograficzne i historyczne powiązane z omawianymi utworami literackimi,

cechy prądów literackich i artystycznych, grupa literacka i pokolenie literackie,

założenia programowe w utworach literackich różnych epok,

mit, motyw literacki, topos, archetyp (podstawowe motywy, toposy i archetypy, w tym: labirynt, Eden,

Arkadia, mit orfejski, androgyne, kompleks Edypa, kompleks Elektry, mit prometejski, Itaka, narcyzm,

deus ridens, deus artifex, homo viator, theatrum mundi, danse macabre, exegi monumentum),

nawiązania do tradycji biblijnej i antycznej w kulturze współczesnej, aluzja literacka.

III Wiedza teoretycznoliteracka i lingwistyczna

Wiedza, którą należy funkcjonalnie wykorzystać podczas pisania wypracowania maturalnego na

poziomie rozszerzonym:

konwencje literackie i ich cechy (baśniowa, oniryczna, turpistyczna, fantastyczna, symboliczna,

naturalistyczna, mimetyczna, realistyczna, naturalistyczna, groteskowa, postmodernistyczna etc.),

środki wyrazu artystycznego oraz środki znaczeniowe, w tym: epitet, metafora, porównanie, oksymoron,

peryfraza, hiperbola; leksykalne, w tym frazeologizmy; składniowe: antyteza, paralelizm, wyliczenie,

elipsa; wersyfikacyjne, w tym przerzutnia – oraz ich funkcje,

treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego,

terminologia teoretycznoliteracka: ironia i autoironia, komizm, tragizm, humor, patos, katharsis, groteska,

idealizacja, sacrum, profanum, autobiografizm, metatekstualność, intertekstualność,

satyryczny i wartościujący charakter słów i konwencji,

kreacja czasu i przestrzeni w dziele literackim, świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków,

motywów), narracji, sytuacji lirycznej,

synteza sztuk, jej cechy i ewolucja od romantyzmu do współczesności,

funkcje języka: poznawcza (kategoryzowanie świata), komunikacyjna (dostosowanie języka do sytuacji

komunikacyjnej) oraz społeczna (budowanie wspólnoty regionalnej, środowiskowej, narodowej); typy

funkcji komunikacyjnej (impresywna, perswazyjna, ekspresywna, fatyczna, informacyjna, magiczna,

estetyczna),

sarkazm i ironia (oraz jej cele: satyryczny, parodystyczny, przejaw drwiny i sarkazmu, absurd),

homonimie, elipsy, paradoksy,

zamierzona innowacja językowa a błąd językowy; funkcja innowacji językowej w tekście,

elementy erystyki (manipulacja, dezinformacja),

stylizacja (jej typy), socjolekt,

warstwa semantyczna i semiotyczna tekstu,

mitologizacja i demitologizacja w utworach literackich,

heroizacja i deheroizacja,

odmiany synkretyzmu (rodzajowy, gatunkowy),

parafraza, parodia, trawestacja i ich wzorce tekstowe.

IV Konteksty

Typy kontekstów i ich funkcjonalne wykorzystanie (omówione zostaną też konteksty konkretnych lektur):

historycznoliteracki, teoretycznoliteracki, literacki, biograficzny, kulturowy, mitologiczny, biblijny, religijny,

historyczny, filozoficzny, egzystencjalny, polityczny, społeczny.

Kontekst należy rozumieć jako odniesienie się przez zdającego w pracy do na przykład: 1) historii

literatury 2) teorii literatury 3) charakteru epoki 4) biografii autora 5) innego utworu literackiego niż

wskazany w poleceniu 6) filmu, spektaklu teatralnego 7) utworu muzycznego, dzieła plastycznego 8)

mitologii 9) Biblii 10) religii 11) historii 12) filozofii 13) kwestii politycznych 14) kwestii społecznych.

V Lektury

Omówiona zostanie problematyka lektur obowiązkowych z poziomu rozszerzonego, a także ich związek

z tradycją literacką, programami epoki, grupy literackiej, nurtami filozoficznymi etc.

Ćwiczone będą różne propozycje odczytania tego samego utworu literackiego oraz funkcjonale

wykorzystanie ich przy tematach, które mogą pojawić się na maturze.

Lektury obowiązkowe - poziom rozszerzony:

 Homer, Odyseja (fragmenty)

 Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)

 Platon, Państwo (fragmenty)

 św. Augustyn, Wyznania (fragmenty)

 św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty)

 Michel de Montaigne, Próby (fragmenty)

 William Szekspir, Hamlet

 Juliusz Słowacki, Lilla Weneda

 Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia

 realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub

 Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw

 Flaubert, Pani Bovary)

 Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa

 Franz Kafka, Proces (fragmenty)

 Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

 Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy

 Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe

 Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa

 Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania

Można również odwołać się do:

Poziom rozszerzony

Arystofanes, Chmury

Wergiliusz, Eneida (fragmenty)

François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)

Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki)

Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie

Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

Obowiązują także lektury z zakresu podstawowego.

Lista lektur obowiązkowych będzie zamieszczana w arkuszu egzaminacyjnym.

Obowiązuje także umiejętność odczytywania, analizy i interpretowania utworów poetyckich (bez obowiązkowej listy lektur poetyckich) – będzie więc ćwiczona na zajęciach (zwłaszcza na przykładzie poezji współczesnej).

NAUCZYCIEL

Dr Monika Woźniak
Nauczyciel języka polskiego

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: