ROZMIAR GRUPY
5 - 12
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Poniedziałki 17.15 - 19.30
Data rozpoczęcia
10 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

I. Źródła wiedzy geograficznej:

1. Mapa i jej cechy. Podział map ze względu na treść i skalę.

2. Odwzorowania kartograficzne.

3. Podstawowe metody przedstawiania zjawisk na mapach.

II. Ziemia jako planeta:

1. Ziemia w układzie słonecznym.

2. Kształt i wymiary Ziemi.

3. Ruch obrotowy i jego następstwa.

4. Ruch obiegowy i jego następstwa.

5. Oświetlenie Ziemi w ciągu roku.

6. Strefy oświetlenia Ziemi.

III. System przyrodniczy Ziemi:

1. Skład i budowa atmosfery.

2. Stałe krążenie powietrza oraz wiatry sezonowe i lokalne na Ziemi.

3. Rozkład temperatur i opadów na Ziemi.

4. Powstawanie i rodzaje chmur.

5. Geograficzne czynniki klimatotwórcze.

6. Strefy klimatyczne na Ziemi.

7. Cechy klimatu Polski.

8. Wpływ klimatu na gospodarowanie człowieka.

9. Obieg wody w przyrodzie.

10. Oceany i morza.

11. Właściwości i ruchy wody morskiej.

12. Rzeki na świecie i podstawowe ustroje rzek.

13. Jeziora, bagna i torfowiska.

14. Wody podziemne i źródła.

15. Lodowce górskie i współczesne lądolody.

16. Sieć hydrograficzna Polski.

17. Zanieczyszczenie wód spowodowane gospodarowaniem człowieka.

18. Poglądy na budowę wnętrza Ziemi.

19. Rodzaje skał i ich geneza.

20. Procesy geologiczne zachodzące we wnętrzu Ziemi.

21. Zewnętrzne procesy geologiczne.

22. Podstawowe procesy rzeźbotwórcze.

23. Dzieje Ziemi.

24. Rozmieszczenie oraz wielkość lądów i oceanów.

25. Podstawowe procesy i profile glebowe.

26. Rozmieszczenie głównych typów gleb na świecie i w Polsce.

27. Formacje roślinne i fauna na świecie.

28. Środowisko przyrodnicze i geograficzne.

29. Zagrożenia środowiska przyrodniczego.

IV. Geografia społeczno-ekonomiczna:

1. Struktury demograficzne społeczeństw.

2. Przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności na świecie.

3. Zróżnicowanie rasowe ludności świata.

4. Zróżnicowanie językowe w Europie.

5. Główne religie i kręgi kulturowe na świecie.

6. Struktury demograficzne i rozmieszczenie ludności w Polsce.

7. Migracje ludności na świecie i w Polsce.

8. Czynniki kształtujące osadnictwo.

9. Zróżnicowanie procesów urbanizacyjnych na świecie i w Polsce.

10. Problemy wielkich miast i aglomeracji miejskich.

11. Zróżnicowanie warunków rozwoju rolnictwa na świecie.

12. Główne kierunki produkcji rolnej na świecie.

13. Problemy wyżywienia ludności świata.

14. Rolnictwo Polski na tle rolnictwa wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej.

15. Wpływ gospodarki rolnej na środowisko przyrodnicze.

16. Źródła energii.

17. Energetyka tradycyjna i alternatywna.

18. Problemy energetyczne współczesnego świata.

19. Rola przemysłu w życiu człowieka.

20. Przemysł tradycyjny i nowoczesnych technologii.

21. Główne okręgi przemysłowe świata.

22. Rozmieszczenie surowców mineralnych w Polsce.

23. Zmiany w przemyśle Polski w ostatnich latach. Prywatyzacja i restrukturyzacja.

24. Wpływ przemysłu na środowisko.

25. Rodzaje i rozwój transportu na świecie.

26. Współczesne systemy łączności.

27. Gospodarcze wykorzystanie mórz.

28. Rozwój turystyki na świecie i w Polsce.

29. Znaczenie międzynarodowej wymiany handlowej we współczesnym świecie.

30. Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego państw.

31. „Za” i „przeciw” globalizacji.

32. Obszary napięć i konfliktów na świecie.

33. Procesy integracyjne na świecie.

34. Formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie.

35. Współpraca międzynarodowa na rzecz ograniczenia degradacji środowiska.

36. Zasady rozwoju zrównoważonego.

V. Próbna matura na poziomie podstawowym.

NAUCZYCIEL

Urszula Batorska
Nauczycielka geografii

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: