ROZMIAR GRUPY
6 - 12
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Piątek 16.00-18.15
Data rozpoczęcia
20 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

Podstawowymi celami nauczania są:

 • osiągnięcie przez ucznia umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym, zapewniającym swobodną komunikację;
 • przygotowanie się ucznia do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Celem szczegółowym jest dalszy rozwój i integracja sprawności językowych nabytych przez uczniów tak, by swobodnie posługiwali się językiem angielskim na piśmie.

Zatem oznacza to:

 • rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu (rozumienie ogólnego sensu, jak i szczegółowych informacji w tekstach oraz dialogach wraz z rozumieniem intencji rozmówcy);
 • rozwijanie umiejętności czytania (rozumienie ogólnego sensu tekstu, jak i zawartych w nim szczegółowych informacji, rozumienie komunikatów typowych dla życia codziennego, jak ogłoszenia, reklamy, rozkłady jazdy itp.);
 • rozwijanie umiejętności pisania (umiejętność zapisywania słów ze słuchu, umiejętność formułowania różnego typu wypowiedzi pisemnych - rozprawek, recenzji, opowiadań, opisów).

 Wśród celów szczegółowych znajduje się również:

 • zapoznanie uczniów z formą egzaminu rozszerzonego, jego wymaganiami, tematyką i typowymi zadaniami oraz poznanie strategii ich rozwiązywania;
 • zachęcenie i przygotowanie uczniów do systematycznej pracy podczas przygotowań do egzaminu maturalnego;
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury, sztuki i obyczajów krajów anglojęzycznych, wykorzystanie jej oraz wiedzy z innych przedmiotów przy wykonywaniu projektów. 

MATERIAŁ NAUCZANIA

Zakres materiału obejmuje 20 zakresów tematycznych, dotyczących różnych sfer życia, pokrywających się z tematami wyszczególnionymi w aktualnym informatorze maturalnym, opracowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Są to tematy takie jak:

Człowiek, Dom, Praca, Szkoła, Życie rodzinne i towarzyskie, Żywienie, Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Kultura, Sport, Zdrowie, Nauka i technika, Świat przyrody, Państwo i społeczeństwo, Elementy wiedzy o obszarach krajów anglojęzycznych.

PROCEDURY

Formy pracy

Praca zakłada następujące formy pracy na lekcji i poza klasą:

 • praca z całą grupą;
 • praca indywidualna;
 • praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela;
 • praca indywidualna w domu (w tym przygotowanie projektów);
 • praca w parach bądź grupach.

Techniki nauczania

Słuchanie:

udzielanie odpowiedzi na pytania ogólne i szczegółowe, uzupełnianie brakującej informacji, układanie części tekstu we właściwej kolejności.

Rodzaj zadań maturalnych:

 • pytania prawda-fałsz;
 • uzupełnianie luk;
 • przyporządkowywanie;
 • pytania wielokrotnego wyboru.

Czytanie:

odnajdywanie odpowiedzi na pytania ogólne i szczegółowe, uzupełnianie brakującej informacji, układanie informacji lub części tekstów we właściwej kolejności.

Rodzaje zadań maturalnych:

 • pytania prawda-fałsz;
 • przyporządkowywanie;
 • uzupełnianie luk;
 • parafrazowanie.

Pisanie:

pisanie części tekstu (rozpoczęcie bądź zakończenie akapitu rozprawki itp.), pisanie kompletnych tekstów; poprawianie pracy swojej i kolegów.

Rodzaje zadań maturalnych:

 • wypowiedź pisemna na wybrany temat (o określonej długości).

Materiały nauczania, pomoce naukowe i techniczne środki nauczania

Podstawowe pomoce to: podręczniki, ćwiczenia, nagrania audio, tablica, zeszyt.

MATERIAŁ BĘDZIE ZREALIZOWANY W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE PODRĘCZNIKI:

 • Grammarway Series, Jenny Dooley, Virginia Evans, Express Publishing, Wielka Brytania;
 • Matura Repetytorium POZIOM ROZSZERZONYJenny Dooley, Virginia Evans, Express
 • Publishing, Wielka Brytania;
 • FCE Exam Practice Papers, Virginia Evans, Express Publishing, Wielka Brytania;
 • FCE USE OF ENGLISH, VOL 1+2, Jenny Dooley, Virginia Evans, Express Publishing, Wielka
 • Brytania;
 • Matura Practice Tests, Extended Level, Jenny Dooley, Virginia Evans, Express Publishing,
 • Wielka Brytania;
 • New Headway Matura Exam Practice & Culture and Literature Companion, Extended Level,
 • wyd. Oxford
 • Oxford Matura Trainer, poziom rozszerzony, Harding/Markowska/Sosnowska/Szuwart, wyd
 • Oxford
 • Matura Leader Język angielski poziom rozszerzony/ Mitchell/ Malcogianni/ wyd. MMPublications
 • Matura Companion, poziom rozszerzony, Express Publishing, Wielka Brytania;
 • Oxford Word Skills, Idioms and Phrasal Verbs Advanced, Wyd, Oxford/ Gairns/Redman
 • Skills for Matura- poziom rozszerzony Express Publishing, Wielka Brytania
 • Materiał będzie wzbogacany o karty pracy wydawnictw Macmillan, Express Publishing,
 • Pearson Longman, Oxford i ogólnodostępne materiały ze źródeł internetowych.

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ I SPOSOBÓW ICH OCENIANIA

Lista kompetencji ucznia po zakończeniu kursu.

Słuchanie

Uczeń potrafi:

 • zrozumieć ogólny sens, jak i szczegółowe informacje przekazywane w wypowiedziach;
 • określić intencje autora oraz rodzaj tekstu;
 • uzupełnić luki informacyjne.

Czytanie

Uczeń potrafi:

 • zrozumieć i streścić ogólny sens przeczytanego tekstu;
 • udzielić informacji szczegółowych w oparciu o przeczytany tekst;
 • określić intencje autora i rodzaj tekstu.

Pisanie

Uczeń potrafi:

 • napisać typowy tekst sformalizowany;
 • stosować odpowiednie środki leksykalne i stylistyczne;
 • swobodnie zmieniać rejestr i styl wypowiedzi.

Przykładowe techniki kontroli pisemnej:

 • testy obiektywne oraz subiektywne;
 • wypowiedzi pisemne na wybrany przez ucznia bądź wskazany przez nauczyciela temat.

Przykładowe zadania testowe

Testy obiektywne, składające się z zadań zamkniętych, takich jak:

 • prawda-fałsz;
 • wielokrotny wybór;
 • przyporządkowanie.

Testy subiektywne, składające się z zadań otwartych, takich jak:

 • zadania z luką;
 • zadania wymagające krótkiej bądź rozszerzonej wypowiedzi.

Na poziomie podstawowym maturzysta musi opanować poniższe składnie:

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:

- Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous;

- Past Simple, Past Continuous, Past Perfect;

- Future Simple, Future Continuous, Future Simple in the Past,

a na poziomie rozszerzonym także czasy:

- Past Perfect Continuous;

- Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future Perfect in the Past.

2. Zdania rozkazujące.

3. Zdania z podmiotami it i there.

4. Question Tags.

5. Zdania z dwoma dopełnieniami.

6. Strona bierna w czasach:

- Present Simple, Present Perfect;

- Past Simple, Past Perfect;

- Future Simple

na poziomie podstawowym, a na poziomie rozszerzonym dodatkowo w czasach:

- Present Continuous;

- Past Continuous.

7. Pytania pośrednie.

8. Mowa zależna.

9. Zdania złożone podmiotowe.

10. Zwroty z: I wish, I'd rather, I'd prefer, you'd better, it's high time, if only, I'd sooner, suppose, supposing.

11. Konstrukcje: have sth done, get sth done, have sb to do sth, get sb to do sth.

12. Zdania wykrzyknikowe.

13. Inwersja stylistyczna.

Maturzysta musi także opanować następujące części mowy:

 1. Czasowniki, w tym phrasal verbs.
 2. Rzeczowniki, w tym forma dzierżawcza.
 3. Przedimki: nieokreślony, określony i zerowy.
 4. Przymiotniki, w tym stopniowanie regularne i nieregularne.
 5. Przysłówki, w tym stopniowanie regularne i nieregularne.
 6. Zaimki: osobowy, dzierżawczy, zwrotny i emfatyczny, wskazujący, pytający, względny, wzajemny, nieokreślony, bezosobowy.
 7. Liczebniki: główne i porządkowe.
 8. Przyimki: określające miejsce, kierunek, odległość, czas, a także przyimki przyczyny, sposobu oraz przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach.
 9. Spójniki.

NAUCZYCIEL

Halina Boniszewska
Nauczycielka języka angielskiego

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: