ROZMIAR GRUPY
5 - 10
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Czwartki 17.15-19.30
Data rozpoczęcia
13 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom podstawowy
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

Podstawowymi celami nauczania są:

 • osiągnięcie przez ucznia umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym, zapewniającym swobodną komunikację;
 • przygotowanie się ucznia do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Celem szczegółowym jest dalszy rozwój i integracja sprawności językowych nabytych przez uczniów tak, by swobodnie posługiwali się językiem angielskim na piśmie.

Zatem oznacza to:

 • rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu (rozumienie ogólnego sensu, jak i szczegółowych informacji w tekstach oraz dialogach wraz z rozumieniem intencji rozmówcy);
 • rozwijanie umiejętności czytania (rozumienie ogólnego sensu tekstu, jak i zawartych w nim szczegółowych informacji, rozumienie komunikatów typowych dla życia codziennego, jak ogłoszenia, reklamy, rozkłady jazdy itp.);
 • rozwijanie umiejętności pisania (umiejętność zapisywania słów ze słuchu, umiejętność formułowania różnego typu wypowiedzi pisemnych - rozprawek, recenzji, opowiadań, opisów).

 Wśród celów szczegółowych znajduje się również:

 • zapoznanie uczniów z formą egzaminu rozszerzonego, jego wymaganiami, tematyką i typowymi zadaniami oraz poznanie strategii ich rozwiązywania;
 • zachęcenie i przygotowanie uczniów do systematycznej pracy podczas przygotowań do egzaminu maturalnego;
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury, sztuki i obyczajów krajów anglojęzycznych, wykorzystanie jej oraz wiedzy z innych przedmiotów przy wykonywaniu projektów. 

MATERIAŁ NAUCZANIA

Zakres materiału obejmuje 20 zakresów tematycznych, dotyczących różnych sfer życia, pokrywających się z tematami wyszczególnionymi w aktualnym informatorze maturalnym, opracowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Są to tematy takie jak:

Człowiek, Dom, Praca, Szkoła, Życie rodzinne i towarzyskie, Żywienie, Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Kultura, Sport, Zdrowie, Nauka i technika, Świat przyrody, Państwo i społeczeństwo, Elementy wiedzy o obszarach krajów anglojęzycznych.

PROCEDURY

Formy pracy

Praca zakłada następujące formy pracy na lekcji i poza klasą:

 • praca z całą grupą;
 • praca indywidualna;
 • praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela;
 • praca indywidualna w domu (w tym przygotowanie projektów);
 • praca w parach bądź grupach.

Techniki nauczania

Słuchanie:

udzielanie odpowiedzi na pytania ogólne i szczegółowe, uzupełnianie brakującej informacji, układanie części tekstu we właściwej kolejności.

Rodzaj zadań maturalnych:

 • pytania prawda-fałsz;
 • uzupełnianie luk;
 • przyporządkowywanie;
 • pytania wielokrotnego wyboru.

Czytanie:

odnajdywanie odpowiedzi na pytania ogólne i szczegółowe, uzupełnianie brakującej informacji, układanie informacji lub części tekstów we właściwej kolejności.

Rodzaje zadań maturalnych:

 • pytania prawda-fałsz;
 • przyporządkowywanie;
 • uzupełnianie luk;
 • parafrazowanie.

Pisanie:

pisanie części tekstu (rozpoczęcie bądź zakończenie akapitu rozprawki itp.), pisanie kompletnych tekstów; poprawianie pracy swojej i kolegów.

Rodzaje zadań maturalnych:

 • wypowiedź pisemna na wybrany temat (o określonej długości).

Materiały nauczania, pomoce naukowe i techniczne środki nauczania

Podstawowe pomoce to: podręczniki, ćwiczenia, nagrania audio, tablica, zeszyt.

MATERIAŁ BĘDZIE ZREALIZOWANY W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE PODRĘCZNIKI:

 • Oxford Repetytorium z Języka Angielskiego, Danuta Gryca, Joanna Sosnowska, Oxford University Press;
 • Grammarway Series, Jenny Dooley, Virginia Evans, Express Publishing, Wielka Brytania;
 • Testy z języka angielskiego. Egzaminy na studia filologiczne oraz testy międzynarodowe, Piotr Kaczmarski, Stanisław P. Kaczmarski, Wydawnictwo Wiedza Powszechna;
 • Język angielski od A do Z. Repetytorium, opracowanie: Małgorzata Malczyk, Agencja MZ, Warszawa; 
 • Zasoby internetowe: http://www.angielski.nauczaj.com/wypracowania (za zgodą autora);
 • Matura z języka angielskiego – Testy, Anna Bogobowicz, Hanna Mrozowska, Mariusz Misztal, Dominika Szmerdt, Wydawnictwo Longman;
 • Tests in English, Ewa Kołodziejska, Anna Mikorzyńska, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;
 • Język angielski – Poziom rozszerzony - Matura 2007, Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska, Joanna Kowalska, Wydawnictwo Szkolne Omega;
 • English Through Practice Tests. Poradnik dla Ucznia i Nauczyciela; Ludmiła Sobolew, Romuald Gozdawa-Gołębiowski, Wydawnictwo Naukowe PWN;
 • Vocabulary for English - Sprawdź Swój Angielski - Słownictwo Ogólne, Peter Collin Publishing, Copyrights for Polish Edition: Wydawnictwo Wilga;
 • First Certificate Expert Coursebook, Jan Bell, Roger Gower, Wydawnictwo Longman;
 • Total English Upper Intermediate; Richard Acklam, Araminta Crace, Wydawnictwo Longman;
 • Complete First Certificate, Guy Brook-Hart, Wydawnictwo Cambridge;
 • Practice Exam Papers 3 for the Revised Cambridge FCE Examination, Virginia Evans, Wydawnictwo Express Publishing;
 • Tests in English. Thematic Vocabulary, Mariusz Misztal, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;
 • Realne testy maturalne z minionych lat.

ZAKRES MATERIAŁU I SZCZEGÓŁOWE TREŚCI PORUSZANE W POSZCZEGÓLNYCH PODRĘCZNIKACH

Zaplanowano do 10 godzin pracy z każdym z wymienionych podręczników.

Tematy z różnych dziedzin życia do reading comprehension (realizowane globalnie):

 • Oxford Repetytorium z Języka Angielskiego, Danuta Gryca, Joanna Sosnowska, Oxford University Press.

Przykładowe testy, porady i wymogi dotyczące wypowiedzi pisemnej:

 • Grammarway Series, Jenny Dooley, Virginia Evans,  Express Publishing, Wielka Brytania.

Zestawy z wybranymi wzorami i zestawieniami gramatycznymi na poziomie intermediate to upper-intermediate, wraz z przykładowymi ćwiczeniami:

 • Testy z języka angielskiego. Egzaminy na studia filologiczne oraz testy międzynarodowe, Piotr Kaczmarski, Stanisław P.Kaczmarski, Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Powtórki z gramatyki z zadaniami typu multiple choice (test wielokrotnego wyboru):

 • Język angielski od A do Z. Repetytorium, opracowanie: Małgorzata Malczyk, Agencja MZ, Warszawa.

Ćwiczenia na transformację zdań, ćwiczenia na słowotwórstwo (word formation), oraz zadania na czasy (do indywidualnego wykonywania w domu):

Przykładowe wypowiedzi pisemne na poziomie matury rozszerzonej, porady i wymogi dotyczące wypowiedzi pisemnej:

 • Matura z języka angielskiego – Testy, Anna Bogobowicz, Hanna Mrozowska, Mariusz Misztal, Dominika Szmerdt; Wydawnictwo Longman;
 • pytania prawda-fałsz;
 • uzupełnianie luk;
 • przyporządkowywanie;
 • pytania wielokrotnego wyboru.

Przykładowe testy maturalne na reading comprehension:

 • Tests in English, Ewa Kołodziejska, Anna Sikorzyńska, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;

Testy na transformację zdań oraz na czasy, testy polegające na tłumaczeniu fragmentów zdań:

 • Język angielski – poziom rozszerzony - Matura 2007; Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska, Joanna Kowalska, Wydawnictwo Szkolne Omega.

Testy na aural comprehension (rozumienie ze słuchu), testy na reading comprehension (rozumienie tekstu), transformację zdań oraz uzupełnianie luk oraz przykłady tematów do matury rozszerzonej i szczegółowy opis wymogów:

 • English Through Practice Tests. Poradnik dla Ucznia i Nauczyciela; Ludmiła Sobolew, Romuald Gozdawa-Gołębiowski, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Testy na transformację zdań oraz rozwinięte testy na uzupełnianie luk:

 • Vocabulary for English - Sprawdź Swój Angielski - Słownictwo Ogólne, Peter Collin Publishing, Copyrights for Polish Edition: Wydawnictwo Wilga.

Testy sprawdzające znajomość phrasal verbs.

 • First Certificate Expert Coursebook, Jan Bell, Roger Gower, Wydawnictwo Longman;
 • Total English Upper Intermediate, Richard Acklam, Araminta Crace, Wydawnictwo Longman;
 • Complete First Certificate, Guy Brook-Hart; Wydawnictwo Cambridge;
 • Practice Exam Papers 3 for the Revised Cambridge FCE Examination, Virginia Evans, Wydawnictwo Express Publishing.

Powyższe cztery pozycje przygotowujące do FCE zawierają testy na reading comprehension (rozumienie tekstu) o identycznej formule i na identycznym poziomie językowym (upper-intermediate), co testy maturalne:

 • pytania prawda-fałsz;
 • uzupełnianie luk;
 • przyporządkowywanie;
 • pytania wielokrotnego wyboru

Testy powtórkowe na słownictwo, są testy typu multiple choice (testy wielokrotnego wyboru)

 • Tests in English. Thematic Vocabulary, Mariusz Misztal, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

W trakcie kursu, w zależności od tempa realizacji materiału, zakres kursu może ulec poszerzeniu o inne pozycje do nauki języka.

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ I SPOSOBÓW ICH OCENIANIA

Lista kompetencji ucznia po zakończeniu kursu.

Słuchanie

Uczeń potrafi:

 • zrozumieć ogólny sens, jak i szczegółowe informacje przekazywane w wypowiedziach;
 • określić intencje autora oraz rodzaj tekstu;
 • uzupełnić luki informacyjne.

Czytanie

Uczeń potrafi:

 • zrozumieć i streścić ogólny sens przeczytanego tekstu;
 • udzielić informacji szczegółowych w oparciu o przeczytany tekst;
 • określić intencje autora i rodzaj tekstu.

Pisanie

Uczeń potrafi:

 • napisać typowy tekst sformalizowany;
 • stosować odpowiednie środki leksykalne i stylistyczne;
 • swobodnie zmieniać rejestr i styl wypowiedzi.

Przykładowe techniki kontroli pisemnej:

 • testy obiektywne oraz subiektywne;
 • wypowiedzi pisemne na wybrany przez ucznia bądź wskazany przez nauczyciela temat.

Przykładowe zadania testowe

Testy obiektywne, składające się z zadań zamkniętych, takich jak:

 • prawda-fałsz;
 • wielokrotny wybór;
 • przyporządkowanie.

Testy subiektywne, składające się z zadań otwartych, takich jak:

 • zadania z luką;
 • zadania wymagające krótkiej bądź rozszerzonej wypowiedzi.

Załącznik 1:

MATURA ROZSZERZONA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - CZĘŚĆ PISEMNA - OPIS FORMUŁY I SZCZEGÓŁOWYCH WYMOGÓW

Arkusz II (70 minut) składa się z następujących części:

1. Rozumienie ze słuchu (ok. 25 minut, 15 punktów) - są to 2-3 teksty trwające łącznie ok. 6 minut i odczytane dwukrotnie, w tym:

- wywiady i rozmowy;

- komunikaty i instrukcje;

- teksty narracyjne.

Są to zadania zamknięte typu prawda-fałsz, dobieranie oraz zadania wielokrotnego wyboru.

2. Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych (12 punktów) - po przeczytaniu 2-3 tekstów o łącznej długości 2 stron formatu A4 należy rozwiązać zadania typu prawda-fałsz, a później uzupełnić luki odpowiednimi strukturami lub wykonać test wielokrotnego wyboru sprawdzający umiejętność rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych. Jako teksty mogą się pojawić:

- teksty informacyjne;

- teksty publicystyczne;

- teksty literackie.

Arkusz III (110 minut) składa się z 2 zadań:

1. Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (5 punktów) - 1 lub 2 zadania, wśród których mogą się znaleźć:

- tłumaczenie fragmentów zdań;

- transformacje zdań;

- słowotwórstwo;

- uzupełnianie luk.

2. Pisanie dłuższego tekstu (18 punktów). Do napisania może być:

- opis;

- opowiadanie;

- recenzja;

-rozprawka.

Do wyboru zdający ma 3 różne tematy, a wypracowanie powinno składać się z 200-250 słów.

Na poziomie podstawowym maturzysta musi opanować poniższe składnie:

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:

- Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous;

- Past Simple, Past Continuous, Past Perfect;

- Future Simple, Future Continuous, Future Simple in the Past,

a na poziomie rozszerzonym także czasy:

- Past Perfect Continuous;

- Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future Perfect in the Past.

2. Zdania rozkazujące.

3. Zdania z podmiotami it i there.

4. Question Tags.

5. Zdania z dwoma dopełnieniami.

6. Strona bierna w czasach:

- Present Simple, Present Perfect;

- Past Simple, Past Perfect;

- Future Simple

na poziomie podstawowym, a na poziomie rozszerzonym dodatkowo w czasach:

- Present Continuous;

- Past Continuous.

7. Pytania pośrednie.

8. Mowa zależna.

9. Zdania złożone podmiotowe.

10. Zwroty z: I wish, I'd rather, I'd prefer, you'd better, it's high time, if only, I'd sooner, suppose, supposing.

11. Konstrukcje: have sth done, get sth done, have sb to do sth, get sb to do sth.

12. Zdania wykrzyknikowe.

13. Inwersja stylistyczna.

Maturzysta musi także opanować następujące części mowy:

 1. Czasowniki, w tym phrasal verbs.
 2. Rzeczowniki, w tym forma dzierżawcza.
 3. Przedimki: nieokreślony, określony i zerowy.
 4. Przymiotniki, w tym stopniowanie regularne i nieregularne.
 5. Przysłówki, w tym stopniowanie regularne i nieregularne.
 6. Zaimki: osobowy, dzierżawczy, zwrotny i emfatyczny, wskazujący, pytający, względny, wzajemny, nieokreślony, bezosobowy.
 7. Liczebniki: główne i porządkowe.
 8. Przyimki: określające miejsce, kierunek, odległość, czas, a także przyimki przyczyny, sposobu oraz przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach.
 9. Spójniki.

NAUCZYCIEL

Halina Boniszewska
Nauczycielka języka angielskiego

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: