ROZMIAR GRUPY
5 - 12
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Wtorki: 17.15-19.30
Data rozpoczęcia
11 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

Program:

Program kursu został opracowany przez egzaminatora OKE w oparciu o wymagania nowej matury od 2015 roku. Kurs obejmuje powtórzenie faktografii i terminologii z zakresu czterech podstawowych obszarów wiedzy: społeczeństwo, polityka, prawo, problemy współczesnego świata. 

Ćwiczymy następujące umiejętności:

- selekcja i porządkowanie faktów;

- interpretacja i ocena zjawisk politycznych;

- korzystanie z różnorodnych źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym (media, teksty naukowe i popularnonaukowe, mapa, karykatura);

- odróżnianie informacji o faktach od opinii;

- lokalizowanie ważnych wydarzeń i postaci życia publicznego w czasie i przestrzeni;

- wskazywanie przyczyn i skutków różnych wydarzeń i procesów;

- rozpoznawanie i proponowanie rozwiązań problemów społeczności lokalnej, regionu, kraju i świata;

- znajdowanie i czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych odnoszących się do danego problemu;

- wypełnianie druków urzędowych, sporządzanie różnego typu pism;

- analizowanie stanowisk różnych stron debaty publicznej;

- ocenianie wydarzeń i procesów politycznych oraz społecznych;

- formułowanie i uzasadnianie własnego stanowiska w debacie publicznej;

- wypowiadanie się w formach przyjętych w życiu publicznym (np. przemówienie, głos w dyskusji, petycja, list do redakcji, posła, radnego).

Umiejętności te nabywamy poprzez:

- ćwiczenie wszystkich typów zadań otwartych i zamkniętych (zdania prawda/fałsz, dobieranie właściwej odpowiedzi, pytanie wielokrotnego wyboru, krótka odpowiedź),;

- rozwiązywanie i omawianie testów maturalnych.

Ponadto rozwiązujemy testy maturalne na poziomie rozszerzonym i uczymy się pisać wypracowania, ćwicząc:

- wykorzystywanie posiadanej wiedzy faktograficznej;

- porównywanie i hierarchizację informacji; 

- wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych między różnymi sferami życia politycznego i społecznego (polityka, gospodarka, nauka, kultura);

- charakteryzowanie dylematów życia zbiorowego we współczesnym świecie;

- przedstawianie propozycji planowanych działań zmierzających do rozwiązywania problemów społecznych i politycznych;

- ocenianie współczesnych wydarzeń w punktu widzenia kultury i etyki życia publicznego;

- pisanie poprawnej merytorycznie, zwięzłej i jasnej wypowiedzi.

NAUCZYCIEL

Dr Kamil Świderski
Nauczyciel historii i WOS

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: