ROZMIAR GRUPY
5 - 12
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Piątki 17.15-19.30
Data rozpoczęcia
21 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom podstawowy
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

PROGRAM KURSU MATURALNEGO

MATEMATYKA (POZIOM PODSTAWOWY):

 

1.      Liczby rzeczywiste, cz.1

a) Podstawowe działania w podzbiorach zbioru liczb rzeczywistych

b) Pierwiastki, prawa działań na pierwiastkach

c) Potęga o wykładniku wymiernym, prawa działań na potęgach

d) Obliczenia procentowe

e) Wyrażenia arytmetyczne

2.      Liczby rzeczywiste, cz.2

a) Logarytmy, prawa działań na logarytmach

b) Przedziały liczbowe i działania na nich

c) Wartość bezwzględna i jej interpretacja geometryczna

d) Przybliżenia, błąd bezwzględny i względny przybliżenia

e) Liczby rzeczywiste –  test samooceny

3. Wyrażenia algebraiczne

a) Wzory skróconego mnożenia

b) Proste przekształcenia algebraiczne

c) Proste wyrażenia wymierne (dziedzina)

d) Dowodzenie tożsamości i nierówności algebraicznych

4.  Równania i nierówności, cz. 1

a) Wyrażenia algebraiczne - test samooceny

b) Równania i nierówności liniowe

c) Układy równań liniowych

d) Równania kwadratowe

5. Równania i nierówności, cz. 2

a)Nierówności kwadratowe

b) Równania wyższych stopni typu                        

c) Proste równania wymierne

e) Równania i nierówności - test samooceny

6. Funkcje, cz.1

      a) Własności funkcji określonych za pomocą  wzoru, wykresu, tabelki, opisu słownego

b) Przekształcanie wykresów funkcji: przesunięcia wzdłuż osi układu współrzędnych, odbicia symetryczne względem osi układu współrzędnych

c) Funkcja liniowa, interpretacja współczynników, proporcjonalność prosta

7. Funkcje, cz. 2

a) Funkcja kwadratowa, interpretacja współczynników

b) Najmniejsza, największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale

c) Funkcja kwadratowa – zadania optymalizacyjne

8. Funkcje, cz.3

a) Funkcja wymierna, proporcjonalność odwrotna

b) Funkcja wykładnicza, wzrost i zanik wykładniczy

c) Funkcje - test samooceny

9. Próbny sprawdzian maturalny po czterech działach

10. Ciągi, cz. 1

a) Postać ogólna ciągu

b) Ciąg arytmetyczny: n-ty wyraz ciągu i suma n początkowych jego wyrazów

11. Ciągi, cz. 2

a) Ciąg geometryczny n-ty wyraz ciągu i suma n początkowych jego wyrazów:

b) Zastosowanie ciągów

c) Ciągi – test samooceny

12. Trygonometria, cz. 1

a) Miara stopniowa kąta

b) Funkcje trygonometryczne miary kąta ostrego trójkąta prostokątnego

c) Funkcje trygonometryczne miary kąta rozwartego

13. Trygonometria, cz. 2

a) Tożsamości trygonometryczne

b) Funkcje trygonometryczne w związkach miarowych figur płaskich

c) Trygonometria - test samooceny

14. Planimetria, cz. 1

a) Kąty w kole

b) Prosta i okrąg, dwa okręgi

c) Trójkąt i okrąg

d) Czworokąty i ich własności

15. Planimetria, cz. 2

a) Trójkąty podobne

b) Zadania na dowodzenie

b) Związki miarowe w figurach płaskich z zastosowaniem trygonometrii

d) Planimetria – test samooceny

16. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej, cz. 1

a) Punkty w układzie współrzędnych, środek odcinka

b) Współrzędne obrazów punktów w symetrii względem osi układu i w symetrii względem jego początku

c) Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty (kierunkowe lub ogóle)

d) Równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań kierunkowych

17. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej, cz. 2

a) Interpretacja graficzna układu równań z dwiema niewiadomymi, współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych

b) Odległość dwóch punktów na płaszczyźnie kartezjańskiej, równanie symetralnej odcinka

d) Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej - test samooceny

18. Próbny sprawdzian maturalny po ośmiu działach

19. Stereometria, cz. 1

a) Proste i płaszczyzny w przestrzeni

b) Kąty (i ich miary)  między odcinkami, między odcinkami i płaszczyznami, oraz między płaszczyznami w graniastosłupach

c) Związki miarowe w graniastosłupach (z zastosowaniem trygonometrii)

20. Stereometria, cz. 2

a) Przekrój prostopadłościanu płaszczyzną

b) Kąty (i ich miary) między odcinkami, między odcinkami i płaszczyznami, oraz między płaszczyznami w ostrosłupach

c) Trygonometria w obliczeniach długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni  i objętości ostrosłupów

21. Stereometria, cz. 3

a) Bryły obrotowe: walec, stożek, kula

b) Kąty (i ich miary) między odcinkami, między odcinkami i płaszczyznami oraz między płaszczyznami w stożkach i walcach

c) Trygonometria w obliczeniach długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni  i objętości brył obrotowych

d) Stereometria – test samooceny

22. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka, cz. 1

a) Analiza danych statystycznych: średnia ważona, odchylenie standardowe (także w przypadku danych odpowiednio pogrupowanych)

b) Interpretacja parametrów statystycznych dla danych empirycznych

c) Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych, reguła mnożenia  i reguła dodawania

23. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka, cz. 2

a) Przestrzeń zdarzeń elementarnych, zdarzenie elementarne i losowe

b) Klasyczna definicja prawdopodobieństwa

c) Prawdopodobieństwo zdarzeń losowych - obliczenia

d) Statystyka i prawdopodobieństwo - test samooceny

24. Próbny sprawdzian maturalny

25 -26. Praca z arkuszami maturalnymi

 

NAUCZYCIEL

Dr Maria Żurek-Etgens
Nauczycielka matematyki

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: