Jak będzie wyglądało nauczanie w szkołach średnich od 1 września?

Koniec wakacji zbliża się nieubłaganie, a wraz z nim - powrót do szkoły. Pierwszy raz od połowy marca. Pomimo wciąż trwającej epidemii koronawirusa, Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o prowadzeniu zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej, z uwzględnieniem szczególnych środków ostrożności. Jak zatem będzie wyglądała szkolna codzienność od 1 września? Odpowiadamy.

Jak będzie wyglądało nauczanie od 1 września 2020 r.:

 Zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dopuszczalne są trzy formy kształcenia.

Wariant A – tradycyjny: zakłada odbywanie się zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej, z uwzględnieniem zaleceń od MEN i GIS. Ten wariant obecnie uważany jest za domyślny i dopóki nie będzie żadnych przeciwwskazań, co do kontynuowania tego trybu, jest on uznawany za obowiązujący dla wszystkich placówek oświatowych w kraju.

Wariant B – hybrydowy: drugim możliwym sposobem nauczania jest tryb mieszany. O przejściu na ten tryb nauczania decyduje dyrektor szkoły, jednak potrzebuje do tego wcześniejszej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Przejście na ten wariant nauczania oznacza zawieszenie zajęć stacjonarnych i przejście na tryb zdalny danej klasy, oddziału lub etapu edukacyjnego. Może to dotyczyć tylko części zajęć dydaktycznych. Podstawą do wydania takiej decyzji jest sytuacja epidemiczna w szkole lub na pobliskim terenie.

Wariant C – zdalny: ostatnia możliwa opcja to wprowadzenie trybu zdalnego dla wszystkich klas w danej szkole. Podobnie jak w trybie hybrydowym, taką decyzję podejmuje dyrektor szkoły po otrzymaniu zgody od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, jednak konieczna jest jeszcze opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego. Co ważne, decyzja o całkowitym zawieszeniu zajęć stacjonarnych musi być określona w czasie.

Minister Edukacji Narodowej zachowuje uprawnienia do zawieszenia zajęć dydaktycznych całkowicie lub częściowo na terenie wszystkich placówek oświatowych w kraju.

Jakie środki ostrożności będą obowiązywały w szkołach:

Minister Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministrem Zdrowia przygotowali szereg zaleceń dotyczących funkcjonowania szkół od 1 września 2020 r. Oto najważniejsze z nich:

1. do szkoły powinny przychodzić wyłącznie osoby bez objawów chorobowych;

2. przy wejściu do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce. Szkoły powinny zapewnić środki odkażające;

3. sugerowany dystans pomiędzy uczniami i pracownikami to 1,5 m.;

4. w szkole powinien być przynajmniej jeden termometr bezdotykowy, który należy dezynfekować po użyciu go przez daną grupę;

5. w przypadku ukazania się objawów chorobowych u dziecka, należy niezwłocznie poinformować o tym rodziców;

6. jeżeli to możliwe, zapewnić uczniom możliwość wchodzenia do szkoły różnymi drzwiami, różne godziny przychodzenia na zajęcia, różne godziny przerw oraz w miarę możliwości – przebywanie w jednej sali lekcyjnej;

7. uczniowie powinni korzystać wyłącznie ze swoich podręczników oraz przyborów szkolnych;

8. sale szkolne powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę;

9. na zajęciach wf należy ograniczyć gry oraz ćwiczenia kontaktowe;

10. sprzęty szkolne, które są trudne do zdezynfekowania, powinny zostać usunięte;

11. po oddaniu książek do biblioteki, przechodzą one dwudniową kwarantannę;

12. podczas spożywania posiłków na stołówce, w miarę możliwości należy siadać przy jednym stoliku wyłącznie z osobami z tej samej klasy.

Na podstawie wyżej wymienionych środków ostrożności, dyrektorowie szkół są zobowiązani przygotować regulaminy wewnętrzne dla swoich placówek.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Artykuł napisany przez:
Karolina Nowak
Archeion