ROZMIAR GRUPY
5-12
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Soboty: 11.30-13.45
Data rozpoczęcia
17 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

CZĘŚĆ I:


A. Podstawowe wiadomości o aparaturze i metodach stosowanych we współczesnej biologii
         a. Budowa i działanie mikroskopów: optycznego, kontrastowo- fazowego, polaryzacyjnego, elektronowego.
         b. Metody badań komórek, tkanek i narządów roślinnych i zwierzęcych: chromatografia, elektroforeza, hodowla tkanek in vitro, metody z użyciem izotopów, przeciwciał monoklonalnych. Wprowadzenie do technik używanych w nowoczesnej genetyce i inżynierii genetycznej.
         c. Przygotowanie preparatów histologicznych, skrawków mrożeniowych z materiałów roślinnych i zwierzęcych.

B. Molekularny poziom organizacji życia.
        a. Przypomnienie podstaw budowy atomów, wiązań chemicznych, roli wody dla organizmów żywych.
         b. Pierwiastki biogenne, makroelementy, mikroelementy.
         c. Związki organiczne występujące w organizmach: białka, węglowodany, lipidy, kwasy nukleinowe.

C. Badania biologiczne- zastosowanie metody naukowej w sprawdzaniu hipotez za pomocą obserwacji i doświadczeń.


CZĘŚĆ II:


1. Cytologia i histologia- techniki badań, przygotowanie preparatów.
2. Organizacja komórkowa: analiza budowy i funkcji składników komórek pro i eukariotycznych.
3. Budowa i znaczenie błon plazmatycznych: transport.
4. Podziały komórek: amitoza, mitoza, mejoza.
5. Tkanki roślinne stałe i twórcze: morfologia i fizjologia.
6. Tkanki zwierzęce: nabłonkowa, łączna, mięśniowa, nerwowa i glejowa- opis budowy, czynność tkanek.


CZĘŚĆ III:

Królestwa świata żywego:

1. Metody klasyfikacji organizmów, jednostki taksonomiczne, rekonstrukcja filogenezy.
2. Wirusy: budowa, klasyfikacja, choroby wirusowe, wiroidy, priony.
3. Królestwo Procariota:
a. Morfologia, systematyka i chorobotwórczość bakterii.
b. Sinice: budowa, charakterystyka ogólna.
4. Królestwo Grzyby
a. Omówienie najważniejszych klas grzybów ze szczególnym uwzględnieniem budowy i sposobów rozmnażania. Grzyby chorobotwórcze.
b. Porosty- jako przykład symbiozy.
5. Królestwo Roślin
a. rośliny zarodnikowe: przemiana pokoleń, znaczenie ekologiczne i gospodarcze.
b. rośliny nago i okrytonasienne -budowa organów roślinnych, rozmnażanie.
c. przemiany pokoleń a doskonalenie się przystosowań roślin do życia w środowisku lądowym.
6. Królestwo Zwierzęta
a. Pierwotniaki: budowa, sposób życia, rozmnażanie, cykle rozwojowe ważniejszych pasożytów.
b. Powstawanie wielokomórkowców zwierzęcych: bruzdkowanie, gastrulacja, organogeneza.
c. Przegląd typów zwierząt: główne cechy budowy, pochodzenie, charakterystyka poszczególnych układów- gąbek, jamochłonów, płazińców, obleńców ( dokładne omówienie form pasożytniczych), pierścienic, mięczaków i szkarłupni.
d. Powstawanie i charakterystyka strunowców: bezżuchwowców, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków- ze szczególnym uwzględnieniem filogenezy i cech    przystosowawczych (ryb i ptaków) do środowiska życia. Radiacja poszczególnych gromad.


CZĘŚĆ IV:


Fizjologia roślin i zwierząt:


A. Czynności życiowe roślin.
1. Transport w roślinach.
2. Odżywianie się roślin.
3. Rozmnażanie bezpłciowe i płciowe roślin.
4. Hormony roślinne, reakcje roślin.


B. Procesy życiowe zwierząt.
1. Powłoki zewnętrzne, szkielet- lokomocja, ochrona, podpora.
2. Mięśnie- mechanizm skurczu.
3. Układ nerwowy- przewodzenie bodźców, narządy zmysłów, klasyfikacja, sposób działania, receptory, odruchy.
4. Transport wewnętrzny; przegląd i ewolucja układów krwionośnych na wyższych poziomach organizacji budowy zwierząt kręgowych.
5. Budowa i fizjologia serca, automatyzm serca.
6. Wymiana gazowa: narządy oddechowe, transport gazów, fizjologia oddychania.
7. Trawienie: budowa i czynności układów pokarmowych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem organizmu ludzkiego.
8. Regulacja hormonalna u zwierząt: gruczoły dokrewne, hormony, sposób działania.
9. Wydalanie: rola wydalania w utrzymaniu homeostazy organizmu, budowa i fizjologia narządów wydalniczych człowieka.
10. Rozród zwierząt: spermatogeneza, oogeneza, typ rozrodu w poszczególnych grupach systematycznych.
11. Biologiczne mechanizmy zachowania (behavior)
a. zachowania wrodzone- reakcje instynktowne
b. uczenie się, typy uczenia się zwierząt wyższych.


CZĘŚĆ V:


Przepływ materii i energii w świecie istot żywych
1. Związki wysokoenergetyczne: budowa i funkcje.
2. Regulatory reakcji chemicznych- enzymy.
3. Przebieg i znaczenie fotosyntezy dla życia na ziemi.
4. Główne szlaki uwalniania energii- metabolizm
a. glikoza, cykl kwasów trójkarboksylowych.
b. przemiany białek i tłuszczów
c. oddychanie komórkowe.
d. metabolizm kwasów nukleinowych.

CZĘŚĆ VI


Podstawy dziedziczności
1. Grzegorz Mendel i jego prawa.
2. Pojęcia: allele, homo i heterozygoty, crossing- over, determinacja płci. Prawa Morgana, ewolucja pojęcia genu.
3. DNA- jako nośnik informacji genetycznej, budowa DNA i RNA, kod genetyczny.
4. Replikacja, transkrypcja, translacja informacji genetycznej.
5. Kontrola ekspresji genów: modele operonów pro i eukariotycznego.
6. Dziedziczenie pozajądrowe
7. Genetyka człowieka, choroby genetyczne.
8. Problem inżynierii genetycznej: enzymy restrykcyjne, techniki klonowania, organizmy transgeniczne, praktyczne zastosowanie inżynierii genetycznej.


CZĘŚĆ VII:

Ewolucja organizmów:
1. Mechanizm ewolucji, dowody na ewolucję, główni przedstawiciele myśli ewolucyjnej.
2. Zmienność genetyczna jako warunek ewolucji: genetyka populacji.
3. Specjacja i makroewolucja.
4. Pochodzenie i ewolucyjna historia życia.
5. Ewolucja naczelnych.
6. Ery i epoki w dziejach ziemi.


CZĘŚĆ VIII:


Ekologia i geografia życia:
1. Pojęcie gatunku, populacji, niszy ekologicznej, biotopu, biocenozy.
2. Zasięgi geograficzne organizmów, wodne i lądowe strefy biogeograficzne.
3. Osobniki i gatunki w układach ekologicznych. Reguły i zakresy tolerancji organizmów. Typy oddziaływań międzypopulacyjnych.
4. Ekosystemy i ich rozwój: cykle geochemiczne, łańcuchy pokarmowe, sukcesja ekologiczna (pierwotna i wtórna).
5. Człowiek a środowisko:
a. wpływ na zanikanie gatunku.
b. wpływ efektu cieplarnianego na życie na ziemi.
c. problemy zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

NAUCZYCIEL

Dr Anna Wojtusiak
Nauczycielka biologii
Halina Flis-Paciorek
Nauczycielka biologii

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: