ROZMIAR GRUPY
5-12
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Soboty 11.30- 13.45
Data rozpoczęcia
21 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

Poniżej spis części zagadnień poruszanych podczas kursu. Szczegółowy wykaz tematów oraz harmonogram kursanci otrzymają na 1 zajęciach.

CZĘŚĆ I:

1. Podstawowe wiadomości o aparaturze i metodach stosowanych we współczesnej biologii.

a. Budowa i działanie mikroskopów: optycznego, kontrastowo-fazowego, polaryzacyjnego, elektronowego.

b. Metody badań komórek, tkanek i narządów roślinnych oraz zwierzęcych: chromatografia, elektroforeza, hodowla tkanek in vitro, metody z użyciem izotopów, przeciwciał monoklonalnych. Wprowadzenie do technik używanych w nowoczesnej genetyce i inżynierii genetycznej.

c. Przygotowanie preparatów histologicznych, skrawków mrożeniowych z materiałów roślinnych i zwierzęcych.

2. Molekularny poziom organizacji życia.

a. Przypomnienie podstaw budowy atomów, wiązań chemicznych, roli wody dla organizmów żywych.

b. Pierwiastki biogenne, makroelementy, mikroelementy.

c. Związki organiczne występujące w organizmach: białka, węglowodany, lipidy, kwasy nukleinowe.

3. Badania biologiczne - zastosowanie metody naukowej w sprawdzaniu hipotez za pomocą obserwacji i doświadczeń.

CZĘŚĆ II

1. Cytologia i histologia - techniki badań, przygotowanie preparatów.

2. Organizacja komórkowa: analiza budowy i funkcji składników komórek pro- i eukariotycznych.

3. Budowa i znaczenie błon plazmatycznych: transport.

4. Podziały komórek: amitoza, mitoza, mejoza.

5. Tkanki roślinne stałe i twórcze: morfologia i fizjologia.

6. Tkanki zwierzęce: nabłonkowa, łączna, mięśniowa, nerwowa i glejowa - opis budowy, czynność tkanek.

CZĘŚĆ III

Królestwa świata żywego

1. Metody klasyfikacji organizmów, jednostki taksonomiczne, rekonstrukcja filogenezy.

2. Wirusy: budowa, klasyfikacja, choroby wirusowe, wiroidy, priony.

3. Królestwo Procariota.

a. Morfologia, systematyka i chorobotwórczość bakterii.

b. Sinice: budowa, charakterystyka ogólna.

4. Królestwo grzybów.

a. Omówienie najważniejszych klas grzybów ze szczególnym uwzględnieniem budowy i sposobów rozmnażania. Grzyby chorobotwórcze.

b. Porosty jako przykład symbiozy.

5. Królestwo roślin.

a. Rośliny zarodnikowe: przemiana pokoleń, znaczenie ekologiczne i gospodarcze.

b. Rośliny nago- i okrytonasienne - budowa organów roślinnych, rozmnażanie.

c. Przemiany pokoleń a doskonalenie się przystosowań roślin do życia w środowisku lądowym.

6. Królestwo zwierząt.

a. Pierwotniaki: budowa, sposób życia, rozmnażanie, cykle rozwojowe ważniejszych pasożytów.

b. Powstawanie wielokomórkowców zwierzęcych: bruzdkowanie, gastrulacja, organogeneza.

c. Przegląd typów zwierząt: główne cechy budowy, pochodzenie, charakterystyka poszczególnych układów - gąbek, jamochłonów, płazińców, obleńców (dokładne omówienie form pasożytniczych), pierścienic, mięczaków i szkarłupni.

d. Powstawanie i charakterystyka strunowców: bezżuchwowców, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem filogenezy i cech przystosowawczych (ryb i ptaków) do środowiska życia. Radiacja poszczególnych gromad.

CZĘŚĆ IV

Fizjologia roślin i zwierząt

A. Czynności życiowe roślin.

1. Transport w roślinach.

2. Odżywianie się roślin.

3. Rozmnażanie bezpłciowe i płciowe roślin.

4. Hormony roślinne, reakcje roślin.

B. Procesy życiowe zwierząt.

1. Powłoki zewnętrzne, szkielet - lokomocja, ochrona, podpora.

2. Mięśnie - mechanizm skurczu.

3. Układ nerwowy - przewodzenie bodźców, narządy zmysłów, klasyfikacja, sposób działania, receptory, odruchy.

4. Transport wewnętrzny; przegląd i ewolucja układów krwionośnych na wyższych poziomach organizacji budowy zwierząt kręgowych.

5. Budowa i fizjologia serca, automatyzm serca.

6. Wymiana gazowa: narządy oddechowe, transport gazów, fizjologia oddychania.

7. Trawienie: budowa i czynności układów pokarmowych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem organizmu ludzkiego.

8. Regulacja hormonalna u zwierząt: gruczoły dokrewne, hormony, sposób działania.

9. Wydalanie: rola wydalania w utrzymaniu homeostazy organizmu, budowa i fizjologia narządów wydalniczych człowieka.

10. Rozród zwierząt: spermatogeneza, oogeneza, typ rozrodu w poszczególnych grupach systematycznych.

11. Biologiczne mechanizmy zachowania (behavior).

a. Zachowania wrodzone - reakcje instynktowne.

b. Uczenie się; typy uczenia się zwierząt wyższych.

CZĘŚĆ V

Przepływ materii i energii w świecie istot żywych

1. Związki wysokoenergetyczne: budowa i funkcje.

2. Regulatory reakcji chemicznych - enzymy.

3. Przebieg i znaczenie fotosyntezy dla życia na ziemi.

4. Główne szlaki uwalniania energii - metabolizm

a. Glikoza, cykl kwasów trójkarboksylowych.

b. Przemiany białek i tłuszczów.

c. Oddychanie komórkowe.

d. Metabolizm kwasów nukleinowych.

CZĘŚĆ VI

Podstawy dziedziczności

1. Grzegorz Mendel i jego prawa.

2. Pojęcia: allele, homo i heterozygoty, crossing over, determinacja płci. Prawa Morgana, ewolucja pojęcia genu.

3. DNA jako nośnik informacji genetycznej, budowa DNA i RNA, kod genetyczny.

4. Replikacja, traskrypcja, translacja informacji genetycznej.

5. Kontrola ekspresji genów: modele operonów pro i eukariotycznego.

6. Dziedziczenie pozajądrowe

7. Genetyka człowieka, choroby genetyczne.

8. Problem inżynierii genetycznej: enzymy restrykcyjne, techniki klonowania, organizmy transgeniczne, praktyczne zastosowanie inżynierii genetycznej.

CZĘŚĆ VII

Ewolucja organizmów

1. Mechanizm ewolucji, dowody na ewolucję, główni przedstawiciele myśli ewolucyjnej.

2. Zmienność genetyczna jako warunek ewolucji: genetyka populacji.

3. Specjacja i makroewolucja.

4. Pochodzenie i ewolucyjna historia życia.

5. Ewolucja naczelnych.

6. Ery i epoki w dziejach ziemi.

CZĘŚĆ VIII

Ekologia i geografia życia

1. Pojęcie gatunku, populacji, niszy ekologicznej, biotopu, biocenozy.

2. Zasięgi geograficzne organizmów, wodne i lądowe strefy biogeograficzne.

3. Osobniki i gatunki w układach ekologicznych. Reguły i zakresy tolerancji organizmów. Typy oddziaływań międzypopulacyjnych.

4. Ekosystemy i ich rozwój: cykle geochemiczne, łańcuchy pokarmowe, sukcesja ekologiczna (pierwotna i wtórna).

5. Człowiek a środowisko:

a. Wpływ na zanikanie gatunku.

b. Wpływ efektu cieplarnianego na życie na ziemi.

c. Problemy zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

NAUCZYCIEL

Dr Anna Wojtusiak
Nauczycielka biologii

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: