ROZMIAR GRUPY
5 - 9
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Czwartki 17.15-19.30
Data rozpoczęcia
19 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

Podstawowymi celami kursu są:

- osiągnięcie przez ucznia umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym, zapewniającym swobodną komunikację;

- przygotowanie się ucznia do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.

Celem szczegółowym jest dalszy rozwój i integracja sprawności językowych nabytych przez uczniów tak, by swobodnie posługiwali się językiem niemieckim w mowie i piśmie.

Zatem oznacza to:

- rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu (rozumienie ogólnego sensu, jak i szczegółowych informacji w tekstach i dialogach wraz z rozumieniem intencji rozmówcy);

- rozwijanie umiejętności czytania (rozumienie ogólnego sensu tekstu, jak i zawartych w nim szczegółowych informacji, rozumienie komunikatów typowych dla życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, rozkłady jazdy itp.);

- rozwijanie umiejętności pisania (umiejętność zapisywania słów ze słuchu, umiejętność formułowania różnego typu wypowiedzi pisemnych - rozprawek, recenzji, opowiadań, opisów).

Wśród celów szczegółowych znajduje się również:

- zapoznanie uczniów z formą egzaminu rozszerzonego, jego wymaganiami, tematyką i typowymi zadaniami oraz poznanie strategii ich rozwiązywania.

MATERIAŁ NAUCZANIA

Zakres materiału obejmuje tematy dotyczące różnych sfer życia, pokrywające się z tematami wyszczególnionymi w aktualnym informatorze maturalnym, opracowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Są to tematy takie jak:

Człowiek, Dom, Praca,  Szkoła, Życie rodzinne i towarzyskie, Żywienie, Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Kultura, Sport,  Zdrowie, Nauka i technika, Świat przyrody, Państwo i społeczeństwo.

Techniki nauczania

Słuchanie:

- udzielanie odpowiedzi na pytania ogólne i szczegółowe, uzupełnianie brakującej informacji, układanie części tekstu we właściwej kolejności.

Rodzaj zadań maturalnych:

- pytania prawda-fałsz;

- uzupełnianie luk;

- przyporządkowywanie;

- pytania wielokrotnego wyboru.

Czytanie:

- odnajdywanie odpowiedzi na pytania ogólne i szczegółowe, uzupełnianie brakującej informacji, układanie informacji lub części tekstów we właściwej kolejności.

Rodzaje zadań maturalnych:

- pytania prawda-fałsz;

- przyporządkowywanie;

- uzupełnianie luk;

- parafrazowanie.

Pisanie:

- pisanie tekstu (rozpoczęcie bądź zakończenie akapitu rozprawki itp.), pisanie kompletnych tekstów;

- wypowiedź pisemna na wybrany temat (o określonej długości).

Materiały nauczania, pomoce naukowe i techniczne środki nauczania.

Podstawowe pomoce to: podręczniki, ćwiczenia, nagrania audio, tablica, zeszyt.

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ I SPOSOBÓW ICH OCENIANIA

Lista kompetencji ucznia po zakończeniu kursu.

Słuchanie.

Uczeń potrafi:

- zrozumieć ogólny sens, jak i szczegółowe informacje przekazywane w wypowiedziach;

- określić intencje autora oraz rodzaj tekstu;

- uzupełnić luki informacyjne.

Czytanie.

Uczeń potrafi:

- zrozumieć i streścić ogólny sens przeczytanego tekstu;

- udzielić informacji szczegółowych w oparciu o przeczytany tekst;

- określić intencje autora i rodzaj tekstu.

Pisanie.

Uczeń potrafi:

- napisać typowy tekst sformalizowany;

- stosować odpowiednie środki leksykalne i stylistyczne;

- swobodnie zmieniać  styl wypowiedzi.

Przykładowe zadania testowe.

Testy obiektywne, składające się z zadań zamkniętych typu:

- prawda-fałsz;

- wielokrotny wybór;

- przyporządkowanie.

Testy subiektywne, składające się z zadań otwartych, takich jak:

- zadania z lukami;

- zadania wymagające krótkiej bądź rozszerzonej wypowiedzi.

Załącznik 1:

MATURA ROZSZERZONA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - CZĘŚĆ PISEMNA - OPIS FORMUŁY I SZCZEGÓŁOWYCH WYMOGÓW

Arkusz II (70 minut) składa się z następujących części:

1. Rozumienie ze słuchu (ok. 25 minut, 15 punktów) - są to 2-3 teksty trwające łącznie ok. 6 minut i odczytane dwukrotnie, w tym:

- wywiady i rozmowy;

- komunikaty i instrukcje;

- teksty narracyjne.

Są to zadania zamknięte typu prawda/fałsz, dobieranie oraz zadania wielokrotnego wyboru.

2. Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych (12 punktów) - po przeczytaniu 2-3 tekstów o łącznej długości 2 stron formatu A4 należy rozwiązać zadania typu prawda/fałsz, a później uzupełnić luki odpowiednimi strukturami lub wykonać test wielokrotnego wyboru sprawdzający umiejętność rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych. Jako teksty mogą się pojawić:

- teksty informacyjne;

- teksty publicystyczne;

- teksty literackie.

Arkusz III (110 minut) składa się z 2 zadań:

1. Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (5 punktów) - 1 lub 2 zadania, wśród których mogą się znaleźć:

- tłumaczenie fragmentów zdań;

- transformacje zdań;

- słowotwórstwo;

- uzupełnianie luk.

2. Pisanie dłuższego tekstu (18 punktów). Do napisania może być:

- opis;

- opowiadanie;

- recenzja;

-rozprawka.

Do wyboru zdający ma 3 różne tematy, a wypracowanie powinno składać się z 200-250 słów.

NAUCZYCIEL

Antoni Krzyżanowski
Nauczyciel języka niemieckiego

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: