ROZMIAR GRUPY
5 - 12
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Środy 17.15 - 19.30
Data rozpoczęcia
12 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

I. Kartografia:

1. Mapa i jej cechy.

2. Odwzorowania kartograficzne.

3. Metody przedstawiania rzeźby, ukształtowania powierzchni oraz cech ilościowych na mapach.

II. Astronomiczne podstawy geografii:

1. Ziemia we wszechświecie.

2. Kształt i rozmiary Ziemi.

3. Ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa.

4. Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa.

5. Oświetlenie Ziemi w ciągu roku i strefy oświetlenia.

6. Obliczanie współrzędnych geograficznych na podstawie różnicy czasu i wysokości słońca.

III. Atmosfera:

1. Skład chemiczny i budowa atmosfery.

2. Krążenie powietrza na Ziemi.

3. Klimat a pogoda - charakterystyka poszczególnych składników pogody i klimatu.

4. Czynniki klimatotwórcze.

5. Strefy klimatyczno-roślinne na Ziemi.

6. Klimaty astrefowe na Ziemi.

7. Wpływ gospodarczej działalności człowieka na klimat.

IV. Hydrosfera:

1. Obieg wody w przyrodzie.

2. Oceany i typy mórz.

3. Właściwości i ruchy wody morskiej.

4. Rzeki - ich typy i ustroje.

5. Klasyfikacja jezior, bagna, mokradła i torfowiska.

6. Wody czasowo zretencjonowane w lodowcach górskich i lądolodach.

7. Wody podziemne.

8. Wpływ gospodarki człowieka na stosunki wodne i jakość wody.

V. Litosfera:

1. Skały i minerały. Klasyfikacja genetyczna skał.

2. Budowa wnętrza Ziemi. Teoria płyt litosfery.

3. Endogeniczne procesy geologiczne.

4. Egzogeniczne procesy geologiczne.

5. Procesy rzeźbotwórcze. Rozwój rzeźby i jej typy.

6. Ukształtowanie powierzchni lądów i dna oceanów.

7. Najważniejsze wydarzenia w dziejach Ziemi.

VI. Pedosfera i biosfera:

1. Procesy glebotwórcze.

2. Główne genetyczne typy gleb i ich profile.

3. Strefy klimatyczno - roślinno - glebowe na Ziemi.

VII. Geografia fizyczna Polski:

1. Położenie i ukształtowanie powierzchni Polski.

2. Zlodowacenia plejstoceńskie i ich wpływ na rzeźbę Polski.

3. Czynniki klimatotwórcze i cechy klimatu Polski.

4. Wody powierzchniowe i podziemne w Polsce.

5. Rozmieszczenie gleb i naturalna roślinność w Polsce.

VIII. Procesy demograficzne na świecie i w Polsce:

1. Rozwój ludnościowy świata. Cechy demograficzne społeczeństw.

2. Rozmieszczenie ludności na świecie. Bariery i zachęty osadnicze.

3. Zróżnicowanie rasowe ludności świata.

4. Zróżnicowanie językowe na świecie.

5. Kręgi kulturowe współczesnego świata. Najważniejsze religie.

6. Migracje ludności na świecie.

7. Ludność Polski.

IX. Osadnictwo i urbanizacja:

1. Rodzaje i fazy urbanizacji. Funkcje miast,

2. Regionalne zróżnicowanie procesów urbanizacyjnych.

3. Rozwój sieci osadniczej w Polsce.

4. Wady i zalety urbanizacji.

X. Rolnictwo i wyżywienie ludności:

1. Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa.

2. Rolnictwo samozaopatrzeniowe i towarowe na świecie.

3. Zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej na świecie.

4. Główne regiony upraw i hodowli

5. Obszary nadwyżek i niedoborów żywności na świecie. Przyczyny niedożywienia i głodu.

6. Sposoby zwiększania produkcji żywności.

7. Rolnictwo Polski.

XI. Procesy uprzemysłowienia:

1. Źródła energii i rozmieszczenie surowców energetycznych na świecie

i w Polsce.

2. Produkcja energii elektrycznej na świecie i w Polsce.

3. Energetyka alternatywna.

4. Przemysł - jego podział i rola w gospodarce.

5. Tradycyjne i nowoczesne gałęzie przemysłu.

6. Główne okręgi przemysłowe świata i Polski.

7. Współczesne przemiany Polskiego przemysłu.

8. Wpływ przemysłu na środowisko naturalne.

XII. Usługi i komunikacja:

1. Zróżnicowanie poziomu sektora usług w różnych państwach świata.

2. Rozwój turystyki na świecie i w Polsce.

3. Transport i łączność na świecie i w Polsce.

XIII. Obrót międzynarodowy:

1. Struktura towarowa i geograficzne kierunki handlu światowego

2. Handel zagraniczny Polski.

XIV. Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego świata:

1. Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego.

XV. Przemiany polityczne we współczesnym świecie:

1.Zakończenie procesów dekolonializacji i procesy integracyjne na świecie.

2.Obszary napięć i konfliktów na świecie.

XVI. Człowiek a środowisko przyrodnicze:

1.Wpływ gospodarczej działalności człowieka na środowisko naturalne.

Rozwój zrównoważony.

2.Ochrona przyrody w Polsce i na świecie.

XVII. Próbna matura na poziomie rozszerzonym.

NAUCZYCIEL

Urszula Batorska
Nauczycielka geografii

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: