ROZMIAR GRUPY
5 - 9
CZAS TRWANIA
78
Termin zajęć
wrotki 17.15 -19.30
Data rozpoczęcia
17 październik
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

Na początku było pytanie

A wszystko to ze zdziwienia

Budzimy w sobie dziecko A. de Saint Exupery

Gdzie jest przestrzeń pytań niemożliwych?

Co to jest filozofia – Pitagoras, etymologia pojęcia

Różnica między filozofem i naukowcem

Filozofia jako dziedzina zadawania pytań „niemożliwych”

Pytanie o arche

Teogonia  kosmogonia, kosmologia

Od mitu do filozofii. Jońska filozofia przyrody

Co było na początku?

Zerwanie z mitologicznym sposobem opisu świata

Historia rozwoju myśli. Poznanie more gramatico

Przedmiot poznania poza podmiotem

JEST (3os) – Starożytność, Średniowiecze

Świat zewnętrzny podstawą poznania

Rzeczywistość jako całość i jednorodnej naturze

Pytanie „Czym jest” świat, człowiek, Bóg

Podmiot przedmiotem poznania MONOLOG

JESTEM (1os)  Nowożytność

Kartezjusz – pytanie o siebie Sceptycyzm metodyczny

Początek poznania w podmiocie JA

Locke, Berkeley, Hume

Poznanie poprzez spotkanie DIALOG

JESTEŚ (2os) – Współczesność

Podmiotowe współistnienie w poznaniu

M. Buber „Ja i Ty” wszelkie prawdziwe życie jest spotkaniem

Levinas, JPII, Tischner „Boga nie trzeba szukać w świecie idei, można go znaleźć w drugim człowieku”

Personalizm - Maritain

Współczesne implikacje filozofii Spotkania

Monolog zastąpiony dialogiem, bezinteresowne wyjście ku drugiemu człowiekowi. Grunt indywidualny i społeczny. Czym jest dialog między kulturami, religiami, światopoglądami

Tolerancja, ekumenizm, współistnienie

Spór o naturę ludzkiego poznania(metody, źródła i granice poznania)

Co to są źródła i metody poznania?

Skąd się bierze wiedza (doświadczenie, rozum)

Drogi i rozdroża poznania – racjonalizm i empiryzm. Platon, Arystoteles, Kartezjusz, Locke, Hume, Kant

Co to są granice poznania?

Czy poznajemy wszystko? Gdzie są granice naszego poznania?

Kształt ziemi ( od Talesa do satelity)

Abstrakcja kwantów i kwarków ( Demokryt, a fizyka kwantowa)

Teoria fraktali (Giordano Bruno i współczesna astrofizyka)

Geometrie nieeuklidesowe, Rimmann, Łobaczewski

Odwieczne próby definicji Prawdy

Jedna, czy wiele? Obiektywizm, czy subiektywizm poznawczy?

Kiedy się pojawia? Czy wartościowanie naprawdę i fałsz może istnieć bez człowieka?

Klasyczna definicja Prawdy i wiele nieklasycznych, dlaczego?

Gdzie tkwi źródło Prawdy (sądu)?

Klasyczna definicja Prawdy

Klasyczna definicja Prawdy – Arystoteles, św.Tomasz z Akwinu – Karol Marks Veritas est adaequatio rei et intellectus

Co to jest sąd wartościujący? Analiza i krytyka

Nieklasyczne definicje Prawdy

Wybrane nieklasyczne definicje Prawdy

Teza, analiza, wspólne poszukiwanie argumentów krytyki

Relatywizm poznawczy

Protagoras, Goriasz, Hippiasz

Sceptycyzm poznawczy – Pirron, E. Husserl

Sceptycyzm antyczny, a współczesna fenomenologia (ataraksja – epoche)

Trzy pytania Pirrona

Tropy Ainezydema – czy aktualne w dzisiejszych metodach naukowych

Kant – czasoprzestrzeń, noumeny

Wariabilizm, a zasada tożsamości

„panta rei”, „czy tylko to co Jest istnieje”?

Odwieczny spór pomiędzy „staje się” Heraklita i „jest” Parmenidesa

Heraklit – wariabilizm, relatywizm, logos

Parmenides – zasada tożsamości „to co jest istnieje” -

Monizm, czy dualizm ? Byt i niebyt. Czym jest niebyt? – zagadka platońska

Demokryt – istnieją tylko atomy i próżnia

a co dalej? Heglowska spirala rozwoju.

Wittgenstein „nie ma nic ukrytego

Baruch Spinoza – nieskończoność atrybutów w jednorodności

Antyczny atomizm, a współczesna fizyka kwantowa

Spór pomiędzy fizykiem i metafizykiem.

Empedokles, Teoria sił – oddzielenie siły od materii (zerwanie z hilozoizmem),

Czy korzenie wszechrzeczy to antyczny obraz współczesnej nauki o pierwiastkach chemicznych?

Klocki Lego, czy Empedoklesa?

Anaksagoras, Teoria ducha – Nous, oddzielenie materii i siły sprawczej. Transcendencja

Demokryt „istnieją tylko atomy i próżnia” – atomistyczna teoria materii.

Parenkliza, a współczesna koncepcja połączeń atomowych

Natywizm i empiryzm genetyczny

Idealizm platoński, a hilemorfizm Arystotelesa, sceptycyzm i stoicyzm

Supranaturalizm św. Augustyna – egzemplaryzm

Kartezjusz – zatrzymanie regresu w nieskończoność

F.Bacon – teoria złudzeń (idoli)

Locke – nie ma niczego w umyśle, czego nie było w zmysłach. Postrzeżenia, refleksje, idee.

Hume – w doświadczeniu nic poza świadectwem faktów, krytyka idei jaźni

JA świadome

Sokrates – Człowiekiem jest jego dusza

Kartezjusz – Myślę, więc jestem

Pascal – trzcina. Przestrzenią wszechświat ogarnia i pochłania mnie jak punkt…”

Kierkegaard – etapy rozwoju tożsamości

Trójpodział duszy – Platon, Arystoteles, Freud, Berne

Indukcja ( od szczegółu do ogółu)

F. Bacon - indukcja nauce potrzeba ołowiu, nie skrzydeł…

D.Hume – wnioskowanie jest aktem wiary, nie wiedzy, doświadczenie to świadectwo faktów, krytyka idei związku koniecznego

Wnioskowanie indukcyjne – kanon Milla

Popper - zdania naukowe i metafizyczne

Racjonalizm - irracjonalizm

Platon – świat cieni i idei (jaskinia Platona)

Iluminizm – św. Augustyn

Intuicjonizm – H. Bergson

Antyirracjonalizm – Ajdukiewicz

Racjonalizm krytyczny Poppera, falsyfikowalność jako kryterium demarkacji nauki, hipotetyzm

Spór o istnienie ( co istnieje, jak i gdzie istnieje, rodzaje istnienia)

Co istnieje i co to znaczy istnieć?

Przestrzenie istnienia

Kiedy coś zaczyna istnieć? Poincare i Einstein

Gdzie istnieje trójkąt Pitagorasa

Czy Pegaz istnieje? Witgenstein gry językowe

Istnienia poza naszymi możliwościami poznawczymi – Kant

Na początku…”

Na początku było Słowo – św. Jan

Na początku była Liczba – Pitagorejczycy

Rola liczby w świecie, we współczesnej nauce.

Sens, znaczenie, nazywanie – Ajdukiewicz, szkoła lwowsko-warszawska, Wittgenstein

Dualizm kartezjański

Monizm spirytualistyczny – Berkeley, konsekwencje solipsystyczne

Monizm immanentny – Hume, krytyka substancji (dalej, niż Berkeley), świat to jedynie zespół wrażeń.

Istnienie materialne - intencjonalne

Przedmiot – rzeczywisty, wyobrażony, Husserl – redukcja ejdetyczna

Ingarden, istnienie realne, idealne, intencjonalne, absolutne.

Reizm Kotarbińskiego

Idealizm i realizm

realizm

naiwny – obiektywizm ludzkiego poznania

krytyczny – tylko niektóre aspekty świata są poznawane

idealizm subiektywny - świat realny jest jedynie wytworem podmiotu poznającego. Poznanie to zespół wrażeń

obiektywny - jedynym obiektywnym światem rzeczywistym jest idea, która istnieje niezależnie od materii i świadomości ludzkiej

Średniowieczny problem sporu o Uniwersalia

Spór o istnienie Boga

Teizm

Dowód ontologiczny – Anzelm z Cantenbury krytyka Gaunilon (wyspa szczęśliwa), Kant – istnienie nie jest predykatem

Dowód kosmologiczny

Krytyka, Hume – następstwo połączonych zdarzeń nie musi mieć początku, teoria Wielkiego Wybuchu

Teologiczno-mechanicystyczny dowód na istnienie Boga (zegarmistrz świata) – Newton

Zakład Pascala, melioryzm Jamesa

A jeśli Boga nie ma” - Kołakowski

Konsekwencje ateizmu

totalitaryzm – w imię Partii i Rzeszy (nazizm, stalinizm)

Odpowiedzialność egzystencjalna Nietzsche, Sartre

Darwinizm społeczny

Spór o naturę ludzką

„ Gdzieś w nas tańczą strachu stróżowie, gdzieś w nas jadą wolni Bogowie…”

Etyka sokratejska Zło wynikające z materii – Platon, św. Augustyn - woluntaryzm

Teodycea – obrona doskonałości stworzenia. Zło konieczne - św. Augustyn, Leibniz

Orygenes – zło jako odwrócenie się od Boga, apokatastaza.

Hobbes – indywidualizm atomistyczny, stan natury, prawa naturalne, umowa społeczna, suweren

Locke – liberalizm klasyczny, prawo naturalne, prawo moralne, możliwa demokracja

Rousseau – stan natury, „szczęśliwy prostaczek”

Fromm – wolność od i do.

Levinas – wolność bez granic to swawola

Tischner – człowiek w dramacie

Byt, czy świadomość?

Byt określa świadomość, czy świadomość określa byt? Hegel – Marks. Koncepcja idealizmu i materializmu dialektycznego

Maslow – piramida potrzeb

Spór o wartości

Istnienie wartości

Jak istnieją?

Idealizm i relatywizm aksjologiczny

Wartości bezwzględne - Sokrates

Partycypacja w świecie idei – Platon

Relatywizm etyczny – Sofiści.

Człowiek twórcą wartości – Sartre

Konsekwencje usunięcia „świata wartości” – egzystencjalizm, materializm, naturalizm

Utylitaryzm – Bentham, Mill, a imperatyw kategoryczny Kanta

Nietzscheańska koncepcja „nadczłowieka”

W poszukiwaniu Eudajmonii

Sokrates – etyka idealistyczna

Antyczne szkoły etyczne – stoicy, epikurejczycy, sceptycy

Szczęście w ujęciu filozofii chrześcijańskiej

Społeczne koncepcje organicystyczne

Św. Augustyn – Pragnę znać Boga i duszę

Czym jest Eudajmonia we współczesnym świecie?

Po pierwsze człowiek – XX-wieczne koncepcje personalistyczne

Personalizm integralny – Maritain, Tischner, Wojtyła

Personalizm społeczny – Mounier

personalizm chrześcijański, cywilizacja miłości

Co to są wartości estetyczne?

Klasyczne koncepcje piękna

Pitagorejska ( harmonia elementów)

Sofistyczna (zadowolenie zmysłów)

Palotyńska (obiektywna prosta jakość)

Klasyczne pojęcie sztuki ( umiejętność wytworzenia według reguł)

Alternatywne definicje sztuki ( wg Tatarkiewicza)

Dzieło sztuki jako wielowarstwowy przedmiot intencjonalny (Ingarden)

NAUCZYCIEL

No teachers scheduled yet.

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: