ROZMIAR GRUPY
5 - 12
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Soboty 9:00- 11:15
Data rozpoczęcia
15 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

Zagadnienie I

Uproszczony model budowy atomu; izotopy.

Budowa atomu

- cząstki elementarne w atomie oraz skład jądra atomowego na podstawie zapisu;

- obliczanie średniej masy atomowej pierwiastka na podstawie jego składu izotopowego; ustalanie składu izotopowego pierwiastka (w % masowych) na podstawie jego masy atomowej;

- rozmieszczania elektronów na orbitalach w atomach pierwiastków wieloelektronowych; zapis konfiguracji elektronowej atomów pierwiastków do Z=36 i jonów o podanym ładunku (zapisy konfiguracji: pełnej, skróconej i schematy klatkowe);

- związek pomiędzy budową atomu a położeniem pierwiastka w układzie okresowym.

Współczesny układ okresowy.

- zależność pomiędzy budową atomów a właściwościami pierwiastków i ich położeniem w układzie okresowym;

- pierwiastki bloku s, p, d;

- związek między budową atomu, konfiguracją elektronową a położeniem pierwiastka w układzie okresowym;

- zmiana elektroujemności i charakteru chemicznego pierwiastków na podstawie położenia w układzie okresowym.

Wiązania chemiczne.

- trwała konfiguracja elektronowa atomów pierwiastków bloku s i p;

- rodzaj wiązania chemicznego: jonowe, kowalencyjne (atomowe), kowalencyjne spolaryzowane (atomowe spolaryzowane), koordynacyjne, metaliczne i wodorowe;

- wzory elektronowe typowych cząsteczek związków kowalencyjnych i jonów, z uwzględnieniem wiązań koordynacyjnych (np. wodoru, chloru, chlorowodoru, tlenku węgla(IV), amoniaku, metanu, etenu i etynu, NH 4 + , H 3 O + , SO 2 i SO 3 );

- hybrydyzacja i typ hybrydyzacji (sp, sp 2 , sp 3 );

- typ wiązania ( i ) w prostych cząsteczkach;

- wpływ rodzaju wiązania (jonowe, kowalencyjne, wodorowe, metaliczne) na właściwości fizyczne substancji nieorganicznych i organicznych.

Zagadnienie II

Stechiometria chemiczna.

- obliczenia z zastosowaniem pojęcia mola (w oparciu o liczbę Avogadra);

- ustalanie wzoru empirycznego i rzeczywistego związku chemicznego (nieorganicznego i organicznego) na podstawie jego składu wyrażonego w % masowych i masy molowej;

- interpretacja jakościowa i ilościowa równania reakcji w ujęciu molowym, masowym i objętościowym (dla gazów);

- obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji.

Kinetyka i statyka chemiczna.

- definicja szybkości reakcji (jako zmiana stężenia reagenta w czasie);

- wykres zmian stężeń reagentów i szybkości reakcji w funkcji czasu;

- opis efektów energetycznych przemian, pojęcia: egzoenergetyczny, endoenergetyczny, energia aktywacji;

- interpretacja zapisu H < 0 i H > 0 do określenia efektu energetycznego reakcji;

- wpływ stężenia substratów, obecności katalizatora, stopnia rozdrobnienia substratów i temperatury na szybkość reakcji;

- stan równowagi dynamicznej i stała równowagi;

- reguła przekory.

Zagadnienie III

Roztwory, rozpuszczalność, stężenie roztworu. Teoria kwasów i zasad. Dysocjacja elektrolityczna, hydroliza i reakcje strącania osadu.

- rozpuszczanie, rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona, rozpuszczalność, faza dyspersyjna i faza zdyspergowana, roztwory nasycone i nienasycone;

- układ homogeniczny i heterogeniczny, rozdzielania składników układów homogenicznych i heterogenicznych;

- różnice we właściwościach roztworów właściwych, koloidów i zawiesin;

- stężenie procentowe i stężenie molowe, planowanie doświadczenia pozwalającego na powstanie roztworu o zadanym stężeniu procentowym i molowym;

- kwasy i zasady w teorii Brönsteda-Lowry’ego;

- dysocjacja elektrolityczna, stopień dysocjacji, odczyn roztworu, wskaźniki pH;

- stała dysocjacji, pKw;

- porównywanie mocy elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji;

- hydroliza;

- reakcje strącania osadu, iloczyn jonowy, iloczyn rozpuszczalności.

Zagadnienie IV

Reakcje utleniania i redukcji.

- stopień utlenienia, utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja;

- obliczanie stopnia utlenienia pierwiastków w jonie i cząsteczce związku nieorganicznego i organicznego;

- dobór współczynników stechiometrycznych w równaniach reakcji utleniania-redukcji (w formie cząsteczkowej i jonowej).

Metale i niemetale.

- właściwości fizyczne metali i niemetali;

- reakcje metali (Na, Mg, Ca, Al, Zn, Fe, Cu) z tlenem, wodą (Na, K, Mg, Ca), kwasami nieutleniającymi (Na, K, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Mn, Cr), rozcieńczonymi i stężonymi oraz z roztworami kwasów utleniających (Mg, Zn, Al, Cu, Ag, Fe);

- właściwości fizyczne i chemiczne metali grup 1. i 2.;

- właściwości fizyczne i chemiczne glinu;

- kierunek reakcji metali z kwasami i z roztworami soli na podstawie danych zawartych w szeregu napięciowym metali;

- aktywność chemiczna miedzi i cynku;

- mangan i chrom;

- równania reakcji niemetali, w tym reakcje: tlenu z metalami (Na, Mg, Ca, Al, Zn, Fe, Cu) i z niemetalami (C, S, H2 , P), wodoru z niemetalami (Cl2 , Br2 , O2 , N2 , S), chloru, bromu i siarki z metalami (Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu);

- otrzymywanie wodoru i tlenu;

- właściwości chemiczne wodorków pierwiastków 17;

- równania reakcji otrzymywania tlenków pierwiastków o liczbach atomowych od 1 do 30;

- tlenki, zasady, kwasy, sole – nazewnictwo, właściwości i zastosowanie.

Zagadnienie V

Węglowodory.

- izomeria – podział izomerii;

- wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne (grupowe), rzędowość atomów węgla, szereg homologiczny węglowodorów;

- zmiany właściwości fizycznych węglowodorów w szeregu homologicznym;

- węglowodory nasycone i nienasycone alifatyczne;

- węglowodory aromatyczne i ich reaktywność.

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów: alkohole, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne.

- jednofunkcyjne pochodne węglowodorów: alkohole, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne – nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości, zastosowanie;

- porównywanie właściwości związków w zależności od rodzaju grupy funkcyjnej w cząsteczce: [-X (halogen), -OH, -CHO, =CO, -COOH i jej pochodne];

- równania reakcji chemicznych jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów, ciąg przemian organicznych prowadzących do otrzymywania różnych pochodnych;

- identyfikacja (odróżnienie) różnych pochodnych węglowodorów na podstawie ich właściwości fizykochemicznych.

Dwufunkcyjne pochodne węglowodorów.

- występowanie, właściwości i zastosowanie hydroksykwasów, aminokwasów i monosacharydów;

- kwas winowy jako przedstawiciel hydroksykwasów;

- glicyna jako przedstawiciel aminokwasów; peptydy i białka;

- glukoza jako przedstawiciel cukrów prostych;

- sacharoza i skrobia jako przykłady cukrów złożonych;

- wzory Fischera dla formy łańcuchowej i wzory Hawortha dla formy pierścieniowej cukrów;

- wiązanie glikozydowe i peptydowe;

- reaktywność pochodnych wielofunkcyjnych;

- wzory dipeptydów i tripeptydów;

-wykrywanie cukrów i białek;

- produkty reakcji hydrolizy, pochodnych wielofunkcyjnych;

- koagulacja i denaturacja białek.

NAUCZYCIEL

Dr Renata Francik
Nauczycielka chemii

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: