ROZMIAR GRUPY
5-14
CZAS TRWANIA
78 godzin
Termin zajęć
Środa 17.15 - 19.30
Data rozpoczęcia
17 października
POZIOM ZAAWANSOWANIA
Poziom rozszerzony
Cena KURSU
Cennik
LOKALIZACJA
Św. Filipa 23

Opis kursu

CZĘŚĆ I:

1. Podstawowe wiadomości o aparaturze i metodach stosowanych we współczesnej biologii.

a. Budowa i działanie mikroskopów: optycznego, kontrastowo-fazowego, polaryzacyjnego, elektronowego.

b. Metody badań komórek, tkanek i narządów roślinnych oraz zwierzęcych: chromatografia, elektroforeza, hodowla tkanek in vitro, metody z użyciem izotopów, przeciwciał monoklonalnych. Wprowadzenie do technik używanych w nowoczesnej genetyce i inżynierii genetycznej.

c. Przygotowanie preparatów histologicznych, skrawków mrożeniowych z materiałów roślinnych i zwierzęcych.

2. Molekularny poziom organizacji życia.

a. Przypomnienie podstaw budowy atomów, wiązań chemicznych, roli wody dla organizmów żywych.

b. Pierwiastki biogenne, makroelementy, mikroelementy.

c. Związki organiczne występujące w organizmach: białka, węglowodany, lipidy, kwasy nukleinowe.

3. Badania biologiczne - zastosowanie metody naukowej w sprawdzaniu hipotez za pomocą obserwacji i doświadczeń.

CZĘŚĆ II

1. Cytologia i histologia - techniki badań, przygotowanie preparatów.

2. Organizacja komórkowa: analiza budowy i funkcji składników komórek pro- i eukariotycznych.

3. Budowa i znaczenie błon plazmatycznych: transport.

4. Podziały komórek: amitoza, mitoza, mejoza.

5. Tkanki roślinne stałe i twórcze: morfologia i fizjologia.

6. Tkanki zwierzęce: nabłonkowa, łączna, mięśniowa, nerwowa i glejowa - opis budowy, czynność tkanek.

CZĘŚĆ III

Królestwa świata żywego

1. Metody klasyfikacji organizmów, jednostki taksonomiczne, rekonstrukcja filogenezy.

2. Wirusy: budowa, klasyfikacja, choroby wirusowe, wiroidy, priony.

3. Królestwo Procariota.

a. Morfologia, systematyka i chorobotwórczość bakterii.

b. Sinice: budowa, charakterystyka ogólna.

4. Królestwo grzybów.

a. Omówienie najważniejszych klas grzybów ze szczególnym uwzględnieniem budowy i sposobów rozmnażania. Grzyby chorobotwórcze.

b. Porosty jako przykład symbiozy.

5. Królestwo roślin.

a. Rośliny zarodnikowe: przemiana pokoleń, znaczenie ekologiczne i gospodarcze.

b. Rośliny nago- i okrytonasienne - budowa organów roślinnych, rozmnażanie.

c. Przemiany pokoleń a doskonalenie się przystosowań roślin do życia w środowisku lądowym.

6. Królestwo zwierząt.

a. Pierwotniaki: budowa, sposób życia, rozmnażanie, cykle rozwojowe ważniejszych pasożytów.

b. Powstawanie wielokomórkowców zwierzęcych: bruzdkowanie, gastrulacja, organogeneza.

c. Przegląd typów zwierząt: główne cechy budowy, pochodzenie, charakterystyka poszczególnych układów - gąbek, jamochłonów, płazińców, obleńców (dokładne omówienie form pasożytniczych), pierścienic, mięczaków i szkarłupni.

d. Powstawanie i charakterystyka strunowców: bezżuchwowców, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem filogenezy i cech przystosowawczych (ryb i ptaków) do środowiska życia. Radiacja poszczególnych gromad.

CZĘŚĆ IV

Fizjologia roślin i zwierząt

A. Czynności życiowe roślin.

1. Transport w roślinach.

2. Odżywianie się roślin.

3. Rozmnażanie bezpłciowe i płciowe roślin.

4. Hormony roślinne, reakcje roślin.

B. Procesy życiowe zwierząt.

1. Powłoki zewnętrzne, szkielet - lokomocja, ochrona, podpora.

2. Mięśnie - mechanizm skurczu.

3. Układ nerwowy - przewodzenie bodźców, narządy zmysłów, klasyfikacja, sposób działania, receptory, odruchy.

4. Transport wewnętrzny; przegląd i ewolucja układów krwionośnych na wyższych poziomach organizacji budowy zwierząt kręgowych.

5. Budowa i fizjologia serca, automatyzm serca.

6. Wymiana gazowa: narządy oddechowe, transport gazów, fizjologia oddychania.

7. Trawienie: budowa i czynności układów pokarmowych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem organizmu ludzkiego.

8. Regulacja hormonalna u zwierząt: gruczoły dokrewne, hormony, sposób działania.

9. Wydalanie: rola wydalania w utrzymaniu homeostazy organizmu, budowa i fizjologia narządów wydalniczych człowieka.

10. Rozród zwierząt: spermatogeneza, oogeneza, typ rozrodu w poszczególnych grupach systematycznych.

11. Biologiczne mechanizmy zachowania (behavior).

a. Zachowania wrodzone - reakcje instynktowne.

b. Uczenie się; typy uczenia się zwierząt wyższych.

CZĘŚĆ V

Przepływ materii i energii w świecie istot żywych

1. Związki wysokoenergetyczne: budowa i funkcje.

2. Regulatory reakcji chemicznych - enzymy.

3. Przebieg i znaczenie fotosyntezy dla życia na ziemi.

4. Główne szlaki uwalniania energii - metabolizm

a. Glikoza, cykl kwasów trójkarboksylowych.

b. Przemiany białek i tłuszczów.

c. Oddychanie komórkowe.

d. Metabolizm kwasów nukleinowych.

CZĘŚĆ VI

Podstawy dziedziczności

1. Grzegorz Mendel i jego prawa.

2. Pojęcia: allele, homo i heterozygoty, crossing over, determinacja płci. Prawa Morgana, ewolucja pojęcia genu.

3. DNA jako nośnik informacji genetycznej, budowa DNA i RNA, kod genetyczny.

4. Replikacja, traskrypcja, translacja informacji genetycznej.

5. Kontrola ekspresji genów: modele operonów pro i eukariotycznego.

6. Dziedziczenie pozajądrowe

7. Genetyka człowieka, choroby genetyczne.

8. Problem inżynierii genetycznej: enzymy restrykcyjne, techniki klonowania, organizmy transgeniczne, praktyczne zastosowanie inżynierii genetycznej.

CZĘŚĆ VII

Ewolucja organizmów

1. Mechanizm ewolucji, dowody na ewolucję, główni przedstawiciele myśli ewolucyjnej.

2. Zmienność genetyczna jako warunek ewolucji: genetyka populacji.

3. Specjacja i makroewolucja.

4. Pochodzenie i ewolucyjna historia życia.

5. Ewolucja naczelnych.

6. Ery i epoki w dziejach ziemi.

CZĘŚĆ VIII

Ekologia i geografia życia

1. Pojęcie gatunku, populacji, niszy ekologicznej, biotopu, biocenozy.

2. Zasięgi geograficzne organizmów, wodne i lądowe strefy biogeograficzne.

3. Osobniki i gatunki w układach ekologicznych. Reguły i zakresy tolerancji organizmów. Typy oddziaływań międzypopulacyjnych.

4. Ekosystemy i ich rozwój: cykle geochemiczne, łańcuchy pokarmowe, sukcesja ekologiczna (pierwotna i wtórna).

5. Człowiek a środowisko:

a. Wpływ na zanikanie gatunku.

b. Wpływ efektu cieplarnianego na życie na ziemi.

c. Problemy zanieczyszczenia środowiska naturalnego

NAUCZYCIEL

Dr Anna Wojtusiak
Nauczycielka biologii

Pozostałe kursy maturalne z tego przedmiotu

Możesz być zainteresowany również: